Protokoll utskottssammanträde 2018/19:19

Socialutskottets protokoll 2018/19:19

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:19

DATUM

2019-03-05

TID

11.00–11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Barnombudsmannen

Barnombudsman Elisabeth Dahlin med medarbetare informerade om verksamheten och aktuella frågor. Deltagare, se bilaga 2.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollen 2018/19:17 och 2018/19:18.

§ 3

Stöd till personer med funktionsnedsättning (SoU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om stöd till personer med funktionsnedsättning.


Utskottet justerade betänkande 2018/19:SoU12.

S-, SD-, C-, V-, KD-, L- och MP-ledamöterna anmälde reservationer. M-, C, KD- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 4

Kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter (SoU17)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:43.


Ärendet bordlades.

§ 5

Överlämnande av motion

Utskottet överlämnande motion 2018/19:2596 yrkande 12 av Jan Björklund (L) till konstitutionsutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot yrkandet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen och att riksdagen lördagen den 27 april klockan 18–24 arrangerar Öppet hus i samband med Kulturnatt Stockholm. Ledamöter som vill delta under kvällen kan anmäla sig till kansliet.

§ 7

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdag den 7 mars 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 7 mars 2019


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

protokoll. 2018/19:19

§ 1

§ 2-8

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD, ordf.

X

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

Per Ramhorn (SD)

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

Anders W Jonsson (C)

O

O

Karin Rågsjö (V)

O

O

Ulrika Heindorff (M)

X

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

X

Yasmine Bladelius (S)

Dag Larsson (S)

X

X

Lina Nordquist (L)

O

X

Christina Östberg (SD)

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

Michael Anefur (KD)

X

O

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

X

X

Ulrika Jörgensen (M)

O

O

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

X

X

Marianne Pettersson (S)

Sofia Nilsson (C)

X

X

Maj Karlsson (V)

X

X

Åsa Coenraads (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

O

O

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

O

X

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

X

O

Linda Lindberg (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Kristina Axén Olin (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

EXTRA SUPPLEANT

Lena Emilsson (S)

O

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.