Protokoll utskottssammanträde 2018/19:19

Utrikesutskottets protokoll 2018/19:19

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:19

DATUM

2019-01-29

TID

11:00–11:20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Välkomnande

Ordföranden hälsade den nya ledamoten Alice Bah Kuhnke (MP) och suppleanten Abir Al-Sahlani (C) välkomna till utskottet.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:18.

§ 3

Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter
inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna (UU1y)

Utskottet fortsatte behandlingen av förslag till yttrande 2018/19:UU1y.

Ärendet bordlades.

§ 4

Offentlig förvaltning (UU2y)

Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över motioner om utrikesförvaltningens organisation.

Utskottet beslutade att yttra sig till konstitutionsutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga.


§ 6

Kanslimeddelanden

Utskottet beslutade om att:

- Roza Güclü Hedin (S) deltar vid IPU:s årliga parlamentariska utfrågning som äger rum i New York den 21-22 februari 2019

- Hans Rothenberg (M) och Lars Andersson (SD) deltar i OECD Parliamentary Days i Paris den 13-15 februari 2019.


§ 7

Övriga frågor

Magdalena Schröder (M) och Anders Österberg (S) informerade utskottet om en studieresa till Malawi som genomfördes den 21-25 januari 2019.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 7 februari 2019 kl. 09:30

Vid protokollet

Anne-Charlotte Gramén

Justeras den 7 februari 2019

Hans Wallmark
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:19

§ 1-2

§ 3

§ 4-8

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S) (Vice ordförande)

X

X

X

Hans Wallmark (M) (Ordförande)

X

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

X

Markus Wiechel (SD)

X

X

X

Pyry Niemi (S)

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

Håkan Svenneling (V)

X

X

X

Margareta Cederfelt (M)

X

O

X

Björn Söder (SD)

X

X

X

Roza Güclü Hedin (S)

Lars Adaktusson (KD)

Aylin Fazelian (S)

X

X

X

Fredrik Malm (L)

X

X

X

Ludvig Aspling (SD)

X

X

X

Alice Bah Kuhnke (MP)

X

X

X

Johanna Jönsson (C)

X

X

X

SUPPLEANTER

Anders Österberg (S)

X

X

X

Magdalena Schröder (M)

O

X

O

Jamal El-Haj (S)

X

X

X

Pål Jonson (M)

Lars Andersson (SD)

Adnan Dibrani (S)

Linda Ylivainio (C)

Yasmine Posio (V)

Ann-Sofie Alm (M)

Tobias Andersson (SD)

Emilia Töyrä (S)

Robert Halef (KD)

X

X

X

Lena Rådström Baastad (S)

Joar Forssell (L)

Sara Seppälä (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Tobias Billström (M)

Jonas Millard (SD)

Julia Kronlid (SD)

Tina Acketoft (L)

Robert Hannah (L)

Maria Gardfjell (MP)

Magnus Ek (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Sofia Damm (KD)

Abir Al-Sahlani (C)

O

O

O

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.