Protokoll utskottssammanträde 2018/19:1

Skatteutskottets protokoll 2018/19:1

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:1

DATUM

2018-10-02

TID

11.30-11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Talmannen har kallat utskottet till sammanträde denna dag kl. 11.30.

Enligt uppgift från kammaren har vid val denna dag utsetts till

Ledamöter i skatteutskottet

Jörgen Hellman (S)

Cecilia Widegren (M)

Hillevi Larsson (S)

Helena Bouveng (M)

Bo Broman (SD)

Peter Persson (S)

Per Åsling (C)

Tony Haddou (V)

Boriana Åberg (M)

David Lång (SD)

Patrik Lundqvist (S)

Hampus Hagman (KD)

Anna Vikström (S)

Joar Forssell (L)

Eric Westroth (SD)

Rebecka Le Moine (MP)

Kjell Jansson (M)

Suppleanter i skatteutskottet

Sultan Kayhan (S)

Jörgen Berglund (M)

Erik Ezelius (S)

Viktor Wärnick (M)

Johnny Skalin (SD)

Eva Lindh (S)

Helena Vilhelmsson (C)

Håkan Svenneling (V)

Jessika Roswall (M)

Dennis Dioukarev (SD)

Laila Naraghi (S)

Christian Carlsson (KD)

Ola Möller (S)

Maria Arnholm (L)

Jörgen Grubb (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Sofia Westergren (M)

§ 1

Sammanträdet öppnades

Hillevi Larsson (S), som var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, öppnade sammanträdet.

§ 2

Fastställande av dagordning

Utskottet godkände dagordningen.

§ 3

Upprop

Upprop av ledamöter och suppleanter gjordes.

§ 4

Val av ordförande

Jörgen Hellman (S) valdes till ordförande.

Hillevi Larsson (S) överlämnade åt ordföranden att leda sammanträdet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Val av vice ordförande

Per Åsling (C) valdes till vice ordförande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Presentationsrunda

Alla gjorde en kort presentation av sig själva.

§ 7

Kanslimeddelanden

Ordföranden informerade om att en introduktion för nya ledamöter äger rum torsdagen den 4 oktober kl. 10.00 samt torsdagen den 11 oktober kl. 10.00 i skatteutskottets sessionssal.

Kanslichefen informerade om ett skriftligt samråd om tobakssmugglingsprotokollet som äger rum i EU-nämnden samma dag. Skatteutskottet informerades då frågan inte har varit uppe i utskottet.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 23 oktober 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 23 oktober 2018


SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:1

§ 1–8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Jörgen Hellman (S) ordförande

X

Per Åsling (C) vice ordförande

X

Cecilia Widegren (M)

X

Hillevi Larsson (S)

X

Helena Bouveng (M)

X

Bo Broman (SD)

X

Peter Persson (S)

X

Tony Haddou (V)

X

Boriana Åberg (M)

X

David Lång (SD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

Hampus Hagman (KD)

X

Anna Vikström (S)

X

Joar Forssell (L)

X

Erik Westroth (SD)

X

Rebecka Le Moine (MP)

X

Kjell Jansson (M)

X

SUPPLEANTER

Sultan Kayhan (S)

O

Jörgen Berglund (M)

O

Erik Ezelius (S)

Viktor Wärnick (M)

Johnny Skalin (SD)

Eva Lindh (S)

Helena Vilhelmsson (C)

O

Håkan Svenneling (V)

Jessika Roswall (M)

Dennis Dioukarev (SD)

Laila Naraghi (S)

Christian Carlsson (KD)

Ola Möller (S)

Maria Arnholm (L)

Jörgen Grubb (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Sofia Westergren (M)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2018-06-14

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.