Protokoll utskottssammanträde 2018/19:1

Socialutskottets protokoll 2018/19:1

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:1

DATUM

2018-10-02

TID

11.30–11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

– Talmannen har kallat utskottet till sammanträde denna dag kl. 11.30.

– Enligt uppgift från kammaren har vid val denna dag utsetts till

– Ledamöter i socialutskottet

– Kristina Nilsson (S)

– Camilla Waltersson Grönvall (M)

– Ann-Christin Ahlberg (S)

– Johan Hultberg (M)

– Per Ramhorn (SD)

– Mikael Dahlqvist (S)

– Anders W Jonsson (C)

– Karin Rågsjö (V)

– Ulrika Heindorff (M)

– Carina Ståhl Herrstedt (SD)

– Yasmine Larsson (S)

– Michael Anefur (KD)

– Dag Larsson (S)

– Lina Nordquist (L)

– Christina Östberg (SD)

– Åsa Lindhagen (MP)

– Pia Steensland (KD)

–

– Suppleanter i socialutskottet

– Mats Wiking (S)

– Ulrika Jörgensen (M)

– Magnus Manhammar (S)

– John Weinerhall (M)

– Clara Aranda (SD)

– Marianne Pettersson (S)

– Sofia Nilsson (C)

– Maj Karlsson (V)

– Mattias Karlsson i Luleå (M)

– Ann-Christine From Utterstedt (SD)

– Eva Lindh (S)

– Mattias Ingeson (KD)

– Heléne Björklund (S)

– Barbro Westerholm (L)

– Linda Lindberg (SD)

– Jonas Eriksson (MP)

– Kristina Axén Olin (M)

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ann-Christin Ahlberg (S), som var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, öppnade sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop av ledamöter och suppleanter gjordes.

§ 3

Val av ordförande

Utskottet beslutade att bordlägga frågan om val av ordförande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Val av vice ordförande

Kristina Nilsson (S) valdes till vice ordförande.

Ann-Christin Ahlberg (S) överlämnade åt vice ordföranden att leda sammanträdet.


Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Presentationsrunda

Utskottets ledamöter, suppleanter och tjänstemän presenterade sig.

§ 6

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om planeringen inför höstens arbete i utskottet. I anslutning till nästa sammanträde kommer ett informationsmöte för dom nya ledamöterna att hållas.

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 11 oktober kl. 09.30.

Vid protokollet

Justeras den 11 oktober 2018SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
till protokoll 2018/19:1

§1-7

§

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Johan Hultberg (M)

X

Per Ramhorn (SD)

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

Anders W Jonsson (C)

X

Karin Rågsjö (V)

X

Ulrika Heindorff (M)

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

Yasmine Larsson (S)

X

Michael Anefur (KD)

X

Dag Larsson (S)

X

Lina Nordquist (L)

X

Christina Östberg (SD)

X

Åsa Lindhagen (MP)

X

Pia Steensland (KD)

X

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

O

Ulrika Jörgensen (M)

O

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

O

Marianne Pettersson (S)

Sofia Nilsson (C)

O

Maj Karlsson (V)

O

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

O

Eva Lindh (S)

Mattias Ingeson (KD)

O

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

O

Linda Lindberg (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Kristina Axén Olin (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.