Protokoll utskottssammanträde 2018/19:1

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2018/19:1

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:1

DATUM

2018-11-15

TID

08.00–09.25

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Sammanträdets öppnande

Beatrice Ask (M), som var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2

Upprop

Ledamöter och suppleanter ropades upp.

§ 3

Val av ordförande

Hans Wallmark (M) valdes till ordförande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Val av vice ordförande

Niklas Karlsson (S) valdes till vice ordförande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Ordföranden tar över ledningen av förhandlingarna

Ordföranden tackade för visat förtroende och fortsatte ledningen
av sammanträdet.

§ 6

Information från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten med anledning av proposition 2018/19:5 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

Utrikesminister Margot Wallström, kansliråd Katrin Månsson, departementssekreterare Samuel Persson, departementssekreterare Hanna Begler och politiskt sakkunnig Louise Bjarke, samtliga från Utrikesdepartementet, försvarsminister Peter Hultqvist, kansliråd Anja Glavinic Jones, departementssekreterare My Tingsvall och politiskt sakkunnig Anders Eriksson, samtliga från Försvarsdepartementet, och chef för ledningsstaben viceamiral Jonas Haggren och överstelöjtnant Jonas Nilsson, båda från Försvarsmakten, informerade med anledning av proposition 2018/19:5 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 7

Information från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten med anledning av proposition 2018/19:6 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

Utrikesminister Margot Wallström, kansliråd Katrin Månsson, departementssekreterare Samuel Persson, departementssekreterare Hanna Begler och politiskt sakkunnig Louise Bjarke, samtliga från Utrikesdepartementet, försvarsminister Peter Hultqvist, kansliråd Anja Glavinic Jones, departementssekreterare My Tingsvall och politiskt sakkunnig Anders Eriksson, samtliga från Försvarsdepartementet, och chef för ledningsstaben viceamiral Jonas Haggren och överstelöjtnant Jonas Nilsson, båda från Försvarsmakten, informerade med anledning av proposition 2018/19:6 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 8

§ 9

§ 10

Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan (UFöU1)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:5 och motioner.

Ärendet bordlades.

Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan (UFöU1)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:6 och motioner.

Ärendet bordlades.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 22 november 2018
kl. 09.00.

Vid protokollet

Annie Schaffrath

Justeras torsdagen den 22 november 2018

Hans WallmarkSAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2018/19:1

§1-7

§8-10

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Hans Wallmark (M), ordförande

X

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

X

X

Kenneth G Forslund (S)

Beatrice Ask (M)

X

X

Björn Söder (SD)

X

X

Roza Güclü Hedin (S)

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

Yasmine Posio (V)

X

X

Jan R Andersson (M)

X

X

Roger Richtoff (SD)

Paula Holmqvist (S)

X

X

Lars Adaktusson (KD)

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

Joar Forssell (L)

X

X

Sara Seppälä (SD)

X

X

Annica Hjerling (MP)

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

SUPPLEANTER

Pyry Niemi (S)

X

X

Pål Jonson (M)

Mattias Ottosson (S)

O

O

Margareta Cederfelt (M)

Lars Andersson (SD)

O

O

Aylin Fazelian (S)

O

O

Daniel Bäckström (C)

O

Hanna Gunnarsson (V)

O

O

Alexandra Anstrell (M)

O

Josef Fransson (SD)

Heléne Björklund (S)

O

O

Mikael Oscarsson (KD)

Kalle Olsson (S)

O

O

Allan Widman (L)

Caroline Nordengrip (SD)

X

X

Elisabeth Falkhaven (MP)

O

O

Ann-Sofie Alm (M)

O

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

–

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.