Protokoll utskottssammanträde 2018/19:20

Civilutskottets protokoll 2018/19:20

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:20

DATUM

2019-04-09

TID

11.00–12.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:19.

§ 2

Överläggning med företrädare för regeringen

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att begära överläggning med företrädare för regeringen om kommissionens förslag till ny tågpassagerarförordning, COM(2018) 548.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Överläggning med Justitiedepartementet

Utskottet överlade med statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet, om kommissionens förslag till ny tågpassagerarförordning, COM(2017) 548.

Underlaget utgjordes av en översänd promemoria (dnr 2065-2018/19).

Regeringens ståndpunkt framgick av promemorian.

Ordföranden konstaterade att det i utskottet fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt.

SD-ledamöterna anmälde följande avvikande mening: Vi anser att tågföretagen inte ska vara befriade från ersättningsansvar vid förseningar som beror på force majeure.

Vid överläggningen närvarade Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Information från Justitiedepartementet

Statssekreterare Catharina Espmark informerade om kommissionens förslag till direktiv om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor, COM(2017) 637, och kommissionens förslag till direktiv om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster, COM(2015) 634.

§ 5

Planering och byggande (CU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Verksamheten i Europeiska unionen

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2018/19:115 i de delar som berör civilutskottets beredningsområde.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

§ 7

Övriga frågor

Utskottet beslutade, på förslag från uppföljningsgruppen, att ge kansliet i uppdrag att göra en uppföljning av regeringens regleringsbrev inom utgiftsområde 18.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 11 april 2019 kl. 9.30.

Vid protokollet

Justeras den 11 april 2019

Emma HultCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2018/19:20

§ 1-3

§ 4-8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Hult (MP), ordf.

X

X

Larry Söder (KD), vice ordf.

X

X

Johan Löfstrand (S)

X

X

Mats Green (M)

X

X

Elin Lundgren (S)

X

-

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

-

-

Mikael Eskilandersson (SD)

X

X

Leif Nysmed (S)

X

X

Ola Johansson (C)

O

X

Momodou Malcolm Jallow (V)

X

X

Lars Beckman (M)

X

X

Roger Hedlund (SD)

X

X

Sanne Lennström (S)

X

X

Joakim Järrebring (S)

X

X

Robert Hannah (L)

-

-

Angelica Lundberg (SD)

X

X

David Josefsson (M)

X

X

SUPPLEANTER

Ola Möller (S)

O

X

Maria Stockhaus (M)

Lena Rådström Baastad (S)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Linda Lindberg (SD)

Hillevi Larsson (S)

Martina Johansson (C)

X

O

Jon Thorbjörnson (V)

O

O

Ulrika Heindorff (M)

Yasmine Eriksson (SD)

Patrik Lundqvist (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Denis Begic (S)

Johan Pehrson (L)

Cassandra Sundin (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Juno Blom (L)

Bengt Eliasson (L)

Emma Berginger (MP)

Jennie Åfeldt (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Alireza Akhondi (C)

Maj Karlsson (V)

Hampus Hagman (KD)

Michael Anefur (KD)

Henrik Edin (L)

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande