Protokoll utskottssammanträde 2018/19:20

Försvarsutskottets protokoll 2018/19:20

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:20

DATUM

2019-02-05

TID

11.00–11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:19.

§ 2

En ny kustbevakningslag (FöU4)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19 och en motion.

Ärendet bordlades.

§ 3

Försvarspolitik (FöU6)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Överlämnande av motioner

Utskottet överlämnade motionerna 2018/19:2817 yrkande 1 av Beatrice Ask m.fl. (M), 2018/19:2821 yrkande 5 av Beatrice Ask m.fl. (M) och 2018/19:2840 yrkande 9 av Daniel Bäckström m.fl. (C) till konstitutionsutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot yrkandena.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om att inga ärenden finns inplanerade tisdagen den 12 februari 2019 och att utskottets planerade sammanträde den dagen därför ställs in.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 7 februari 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 7 februari 2019

Niklas Karlsson


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2018/19:20

§ 1-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Niklas Karlsson (S), ordförande

Beatrice Ask (M), vice ordförande

X

Paula Holmqvist (S)

Jan R Andersson (M)

X

Roger Richtoff (SD)

X

Mattias Ottosson (S)

X

Daniel Bäckström (C)

Hanna Gunnarsson (V)

X

Pål Jonson (M)

X

Josef Fransson (SD)

X

Kalle Olsson (S)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Alexandra Völker (S)

Allan Widman (L)

X

Caroline Nordengrip (SD)

X

Elisabeth Falkhaven (MP)

X

Alexandra Anstrell (M)

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

X

Lars Püss (M)

O

Heléne Björklund (S)

X

Lotta Olsson (M)

Mikael Strandman (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

X

Yasmine Posio (V)

Anders Hansson (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

X

Maria Nilsson (L)

Paula Bieler (SD)

Vakant (MP)

Annicka Engblom (M)

Lars Andersson (SD)

Sara Seppälä (SD)

O

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.