Protokoll utskottssammanträde 2018/19:20

Kulturutskottets protokoll 2018/19:20

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:20

DATUM

Tisdagen den 29 januari 2019

TID

Kl. 11.00–11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2018/19:19 av den 24 januari 2019.

§ 2

En ny europeisk agenda för kultur (KrU6)

Fortsattes behandlingen av COM(2018) 267 En ny europeisk agenda för kultur (jfr prot. 2018/19:18.3).

Ärendet bordlades.

§ 3

Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering

Utskottet diskuterade frågan om utskottets uppföljnings- och utvärderingsarbete.

Ärendet bordlades.

§ 4

Inkommen skrivelse

Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse (dnr 1371-2018/19).

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 31 januari 2019 kl. 10.00 (OBS! Tiden).

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Christer Nylander

Bilaga

NärvaroförteckningKULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2018/19:20

– – – §§

1–5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Christer Nylander (L), ordf.

D

Vasiliki Tsouplaki (V), vice ordf.

Lawen Redar (S)

D

Lotta Finstorp (M)

D

Hans Hoff (S)

D

Annicka Engblom (M)

Aron Emilsson (SD)

D

Lars Mejern Larsson (S)

D

Per Lodenius (C)

D

Ann-Britt Åsebol (M)

D

Angelika Bengtsson (SD)

D

Anna Wallentheim (S)

N

Roland Utbult (KD)

D

Åsa Karlsson (S)

D

Jonas Andersson i Linköping (SD)

D

Anna Sibinska (MP)

D

Viktor Wärnick (M)

D

SUPPLEANTER

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

D

John Weinerhall (M)

D

Caroline Helmersson Olsson (S)

Marta Obminska (M)

Cassandra Sundin (SD)

N

Pyry Niemi (S)

Peter Helander (C)

Jon Thorbjörnson (V)

D

Ulrika Jörgensen (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Petter Löberg (S)

Vakant

Vakant

Maria Arnholm (L)

Michael Rubbestad (SD)

Emma Hult (MP)

Louise Meijer (M)

Charlotte Quensel (SD)

Sara Seppälä (SD)

Bengt Eliasson (L)

Lina Nordquist (L)

Niels Paarup-Petersen (C)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Jimmy Loord (KD)

Michael Anefur (KD)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande