Protokoll utskottssammanträde 2018/19:20

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2018/19:20

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:20

DATUM

2019-02-28

TID

08.00 – 09.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information om beredskapsarbetet kopplat till Brexit

Landsbygdsminister Jennie Nilsson lämnade information om konsekvenser och beredskapsarbete på jordbruks- och fiskepolitikens områden i händelse av ett avtalslöst Brexit.

§ 2

Miljöråd 5 mars 2019

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 12 § RO att överlägga med statssekreterare Eva Svedling, Miljö- och energidepartementet, om följande punkt på rådsdagordningen:

Rådets dagordningspunkt 4. En ren jord åt alla: En strategisk långsiktig vision för en klimatneutral ekonomi

Underlaget utgjordes av en den 25 februari 2019 översänd kommenterad dagordning.


Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar meddelandet om en långsiktig klimatstrategi och att strategin beskriver hur en omfattande omställning kan ske inom ramen för scenarier som är i linje med temperaturmålen i Parisavtalet. Att kommissionen förespråkar netto-nollutsläpp av växthusgaser i EU till år 2050 är i linje med Sveriges position om att EU ska nå netto-nollutsläpp senast 2050, eller tidigare om vetenskapen visar att det krävs. Regeringen delar kommissionens bedömning att en omställning till netto-nollutsläpp 2050 behövs av både ekonomiska och miljömässiga skäl. Kostnaderna riskerar bli oacceptabelt höga och påverka industrins konkurrenskraft negativt om omställningen sker för sent och i otillräcklig omfattning. För att kunna realisera den målbild som kommissionen beskriver är det enligt regeringens uppfattning viktigt att omställningen, i likhet med vad kommissionen pekar på, inleds tidigt och omfattar hela ekonomin samt görs på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt.

Regeringen är positiv till att meddelandet behandlas brett i alla berörda rådsformationer. Regeringen anser att behandlingen av meddelandet ska leda till att EU tidigt under 2020 lämnar in en klimatstrategi till FN som är i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål, lägga grunden för höjd ambition i EU och för nästkommande kommissions prioriteringar. Ett tydligt mål om att nå netto-nollutsläpp senast 2050 är en förutsättning för att EU ska kunna upprätthålla sin ledande roll i de internationella klimatförhandlingarna och driva på i genomförandet av Parisavtalet. Regeringen anser att det behöver säkerställas att scenarierna, och särskilt antagandena om hur stora negativa utsläpp som behövs, är i linje med vad FN:s klimatpanel visar för att kunna nå Parisavtalets 1,5-gradersmål.

Kommissionens meddelande tydliggör också de allvarliga följderna, även i Europa, av en temperaturökning på mer än 1,5 grader och att de samhällsekonomiska kostnaderna av att inte vidta adekvata åtgärder i tid kommer att bli betydande. Regeringen anser därför att användning av alla relevanta verktyg inom EU måste övervägas för att möjliggöra och stödja omställningen i hela EU. Regeringen välkomnar en fortsatt diskussion om hur omställningen kan utformas för att få en så bred acceptans och uppslutning som möjligt i alla medlemsstater.

M-, KD- och SD- ledamöterna anmälde följande avvikande mening:
I regeringens förslag till svensk ståndpunkt, efter ” Regeringen anser att det behöver säkerställas att scenarierna, och särskilt antagandena om hur stora negativa utsläpp som behövs, är i linje med vad FN:s klimatpanel visar för att kunna nå Parisavtalets 1,5-gradersmål”, bör följande mening läggas till:

”I enlighet med IPCC:s rapport bör användningen av förnyelsebar energi öka, men rapporten menar även att kärnkraften behövs för att uppnå klimatmålen.”

Ordförande konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

Statssekreterarna Eva Svedling och Gunvor G Ericson, Miljö- och energidepartementet, med medarbetare lämnade under övriga punkter på rådsdagordningen information inför Miljörådet den 5 mars 2019.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Information om avslutat österrikiskt och nytt rumänskt ordförandeskap

Skriftlig information om det avslutade österrikiska och nya rumänska ordförandeskapet hade lämnats och lades till handlingarna.

§ 4

Information om beredskapsarbetet kopplat till Brexit

Statssekreterare Gunvor G Ericson lämnade information om konsekvenser och beredskapsarbete på miljö- och klimatpolitikens områden i händelse av ett avtalslöst Brexit.

§ 5

Inbjudan till FAO:s 41:a konferens i Rom 22-29 juni 2019

Utskottet beslutade att Maria Gardfjell (MP) och Marlene Lund Kopparklint (M) representerar utskottet i regeringens delegation vid FAO:s 41:a konferens i Rom den 22-29 juni 2019.

§ 6

Val av representant till riksdagens OECD-nätverk

Utskottet beslutade att välja Jessica Rosencrantz (M) att jämte redan valda Marlene Burwick (S) representera utskottet i riksdagens OECD-nätverk.

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 7 mars 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 7 mars 2019

Kristina Yngwe



MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2018/19:20

§ 1

§ 2

§ 3-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

X

X

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

X

X

X

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

X

X

X

Hanna Westerén (S)

X

X

X

Isak From (S)

X

X

X

John Widegren (M)

X

X

X

Runar Filper (SD)

X

X

X

Magnus Manhammar (S)

X

X

X

Elin Segerlind (V)

X

X

X

Betty Malmberg (M)

X

-

-

Martin Kinnunen (SD)

O

X

X

Malin Larsson (S)

X

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

O

O

Marlene Burwick (S)

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

Mats Nordberg (SD)

X

X

X

Ulrika Heie (C)

X

O

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

O

O

O

Marléne Lund Kopparklint (M)

O

X

X

Monica Haider (S)

Vakant (M)

Yasmine Eriksson (SD)

O

O

O

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

O

X

-

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

X

O

O

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

O

X

X

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lars Püss (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.