Protokoll utskottssammanträde 2018/19:20

Näringsutskottets protokoll 2018/19:20

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:20

DATUM

2019-02-05

TID

11.00–12.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Val av vice ordförande

Utskottet valde Helene Hellmark Knutsson (S) till vice ordförande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:19.

§ 3

Vissa EU-frågor

Statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet, lämnade information om kommissionens förslag till:

  • direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden
  • förordning om EU:s anslutning till Lissabonsystemet inom WIPO samt
  • förordning om undantag i tilläggsskyddet för läkemedel.

Vid sammanträdet närvarade departementsrådet Anders Ohlin, ämnesråden Liv Bernitz och Helena Garme, rättssakkunniga Teresia Danielsson, Marie Larsson och Patrik Sundberg samt departementssekreterare Najat Abbas, Justitiedepartementet.

Vid sammanträdet närvarade även nämndhandläggare Helena Fridman Konstantinidou, EU-nämnden.

§ 4

Statliga bolag (NU4)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:140 om 2018 års redogörelse för företag med statligt ägande och motioner.

Ärendet bordlades.


§ 5

Kommissionens meddelande om den inre marknaden i en värld som förändras (NU10)

Utskottet inledde granskningen av kommissionens meddelande om den inre marknaden i en värld som förändras (COM(2018) 772).

Ärendet bordlades.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 7 februari 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Agota Földes

Justeras den 7 februari 2019

Lars HjälmeredNÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:20

§ 1-3

§ 4

§ 5-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

X

X

Helene Hellmark Knutsson (S), vice ordf. fr.o.m. § 2

X

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

X

Monica Haider (S)

X

X

X

Helena Lindahl (C)

Birger Lahti (V)

O

X

O

Lotta Olsson (M)

O

O

X

Tobias Andersson (SD)

X

X

X

Mathias Tegnér (S)

X

X

X

Camilla Brodin (KD)

X

X

X

Åsa Eriksson (S)

X

X

X

Arman Teimouri (L)

X

X

X

Eric Palmqvist (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

X

X

X

Annika Qarlsson (C)

X

X

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

O

O

O

David Josefsson (M)

X

X

O

Saila Quicklund (M)

Charlotte Quensel (SD)

X

X

X

Gunilla Svantorp (S)

Peter Helander (C)

X

X

X

Lorena Delgado Varas (V)

X

O

X

Lars Beckman (M)

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

Joakim Sandell (S)

Helena Gellerman (L)

Matheus Enholm (SD)

Edward Riedl (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.