Protokoll utskottssammanträde 2018/19:20

Skatteutskottets protokoll 2018/19:20

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:20

DATUM

2019-03-12

TID

11.00-11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Marianne Kilnes hälsades särskilt välkommen till utskottet som ny föredragande. Cecilia Mobach kommer att sluta vid kansliet som utskottshandläggare och ordförande tackade henne för hennes arbete för utskottet.

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:19.

§ 2

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om besöken på Kronofogden den 28 mars och Tullverket den 11 juni samt om seminariet om skatteutskottets utvärdering av personalliggarsystemet den 11 april. Vidare informerade kanslichefen om att företrädare för Svenskt näringsliv kommer till utskottet den 4 april.

§ 3

Riksrevisionens rapport om investeringssparkonto (SkU7)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:30 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SkU7.

KD-ledamoten anmälde reservation.

§ 4

Riksrevisionens rapport om nedsatt moms på livsmedel (SkU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:29 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SkU8.

SD-ledamöterna anmälde reservation.

§ 5

Inkomstskatt (SkU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SkU10.

M-, SD-, C-, KD-, L-ledamöterna anmälde reservationer

§ 6

Skatteförfarande (SkU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SkU14.

M-, SD-, C-, V-, KD-, L-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 7

Reserapporter från European Parliamentary Week och OECD

Anna Vikström (S) och Eric Westroth (SD) rapporterade från OECD Parliamentary Days i Paris den 13-15 mars. Vid nästa sammanträde kommer Helena Bouveng (M) rapportera om European Parliamentary Days i Bryssel.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 4 april 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 4 april 2019SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:

§ 1–

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Jörgen Hellman (S) ordförande

X

Per Åsling (C) förste vice ordf.

X

Niklas Wykman (M) andre vice ordf.

X

Hillevi Larsson (S)

X

Helena Bouveng (M)

Bo Broman (SD)

X

Peter Persson (S)

X

Tony Haddou (V)

X

Boriana Åberg (M)

X

David Lång (SD)

X

Patrik Lundqvist (S)

Hampus Hagman (KD)

X

Anna Vikström (S)

X

Joar Forssell (L)

X

Eric Westroth (SD)

X

Rebecka Le Moine (MP)

X

Kjell Jansson (M)

X

SUPPLEANTER

Sultan Kayhan (S)

X

Sofia Westergren (M)

Erik Ezelius (S)

Jörgen Berglund (M)

X

Johnny Skalin (SD)

Eva Lindh (S)

Helena Vilhelmsson (C)

O

Håkan Svenneling (V)

Viktor Wärnick (M)

Dennis Dioukarev (SD)

Laila Naraghi (S)

Vakant

Ola Möller (S)

Mats Persson (L)

Jörgen Grubb (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Anne Oskarsson (SD)

Maria Nilsson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Emma Berginger (MP)

Ida Gabrielsson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

Nermina Mizimovic (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2019-02-14