Protokoll utskottssammanträde 2018/19:20

Socialutskottets protokoll 2018/19:20

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:20

DATUM

2019-03-07

TID

10.00–10.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Läkemedelsverket

Generaldirektör Catarina Andersson Forsman med medarbetare informerade om Läkemedelsboken. Deltagare, se bilaga 2.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:19.

§ 3

Kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter (SoU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:43.


Utskottet justerade betänkande 2018/19:SoU17.

§ 4

Äldrefrågor (SoU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om äldrefrågor.

Ärendet bordlades.

§ 5

Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre (SoU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:34 och motioner.


Ärendet bordlades.

§ 6

Uppföljning av budgetbesluten i bet. 2018/19:SoU1

Kansliets promemoria anmäldes.

§ 7

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument för perioden 31 januari–4 mars 2019 anmäldes.

§ 8

Nordiska rådets rekommendationer 2018

Inkomna rekommendationer från Nordiska rådet anmäldes.

§ 9

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 10

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes.

§ 11

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdag den 12 mars 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 12 mars 2019


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

protokoll. 2018/19:20

§ 1

§ 2-3

§ 4-5

§ 6-11

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD, ordf.

X

X

X

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

X

X

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

X

X

Per Ramhorn (SD)

X

X

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

Anders W Jonsson (C)

O

Karin Rågsjö (V)

X

X

X

X

Ulrika Heindorff (M)

X

X

X

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

O

O

O

O

Yasmine Bladelius (S)

Dag Larsson (S)

X

X

X

X

Lina Nordquist (L)

O

O

X

Christina Östberg (SD)

X

X

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

X

X

Michael Anefur (KD)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

X

X

X

X

Ulrika Jörgensen (M)

O

O

O

O

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

O

O

O

O

Marianne Pettersson (S)

Sofia Nilsson (C)

X

X

X

X

Maj Karlsson (V)

O

O

O

O

Åsa Coenraads (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

X

X

X

X

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

O

O

O

O

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

X

X

X

O

Linda Lindberg (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Kristina Axén Olin (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

EXTRA SUPPLEANT

Lena Emilsson (S)

X

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.