Protokoll utskottssammanträde 2018/19:21

Försvarsutskottets protokoll 2018/19:21

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:21

DATUM

2019-02-07

TID

10.00–10.05

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

En ny kustbevakningslag (FöU4)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:16 och en motion.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:FöU4.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:20.

§ 3

Riksrevisionens rapport om nationellt försvar på regional nivå (FöU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:28 och en motion.

Ärendet bordlades.

§ 4

Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelse-verksamhet (FöU5)

Utskottet behandlade skrivelse 2018/19:70 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 14 februari kl. 10.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 14 februari 2019

Niklas Karlsson

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2018/19:21

§ 1-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Niklas Karlsson (S), ordförande

X

Beatrice Ask (M), vice ordförande

X

Paula Holmqvist (S)

X

Jan R Andersson (M)

X

Roger Richtoff (SD)

X

Mattias Ottosson (S)

X

Daniel Bäckström (C)

Hanna Gunnarsson (V)

X

Pål Jonson (M)

X

Josef Fransson (SD)

X

Kalle Olsson (S)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Alexandra Völker (S)

Allan Widman (L)

X

Caroline Nordengrip (SD)

X

Elisabeth Falkhaven (MP)

X

Alexandra Anstrell (M)

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

Lars Püss (M)

O

Heléne Björklund (S)

X

Lotta Olsson (M)

Mikael Strandman (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

X

Yasmine Posio (V)

Anders Hansson (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Paula Bieler (SD)

Vakant (MP)

Annicka Engblom (M)

Lars Andersson (SD)

Sara Seppälä (SD)

O

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Marie Axelsson (S)

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.