Protokoll utskottssammanträde 2018/19:21

Finansutskottets protokoll 2018/19:21Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2018/19:21

Datum

2018-12-21

Tid

kl. 08.45-08.47

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

Kanslichefen informerade om dagens sammanträden.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:20.

§ 3

Statens budget för 2019 (FiU10)

Utskottet inledde beredningen av sammanställningen av Statens budget för 2019.

Ärendet bordlades.

§ 4

Fråga om bemyndigande för ordföranden att justera dagens protokoll Utskottet beslutade att bemyndiga ordförande att justera protokollen från dagens sammanträde.

§ 5

Nästa sammanträde

Efter kammarens votering

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Elisabeth Svantesson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2018/19:21

– – –

§ 1-5

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Elisabeth Svantesson (M) Ordförande

X

Fredrik Olovsson (S) vice ordförande

X

Gunilla Carlsson (S)

X

Niklas Wykman (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Adnan Dibrani (S)

X

Emil Källström (C)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jessika Roswall (M)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

-

Jakob Forssmed (KD)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Mats Persson (L)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

O

Eva Lindh (S)

O

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

Jörgen Warborn (M)

Charlotte Quensel (SD)

O

Monica Haider (S)

Christian Carlsson (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Maria Ferm (MP)

Sten Bergheden (M)

Jörgen Grubb (SD)

Mikael Strandman (SD)

Arman Teimouri (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlsson (KD)

Fredrik Stenberg (S)

X

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande