Protokoll utskottssammanträde 2018/19:21

Justitieutskottets protokoll 2018/19:21

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:21

DATUM

2019-03-14

TID

10.30-10.45, 10.55-11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att prao-elev Sam Rajabi fick närvara under sammanträdet.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:20.

§ 3

Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform (JuU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:37.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:JuU18.

V-ledamoten anmälde särskilt yttrande.

§ 4

Genomförande av rättshjälpsdirektivet (JuU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:42

Utskottet justerade betänkande 2018/19:JuU20.

S-, V-, L- och MP-ledamöterna anmälde reservationer.

V-ledamoten anmälde särskilt yttrande.

§ 5

Unga lagöverträdare (JuU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2018.

Ärendet bordlades.

§ 6

Ett EU som skyddar: ett initiativ för att utsträcka Europeiska åklagarmyndighetens befogenheter till att även omfatta gränsöverskridande terroristbrott (JuU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av att granska kommissionens meddelande COM(2018) 641.

Ärendet bordlades.

§ 7

Kriminalvårdsfrågor (JuU13)

Utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2018.

Ärendet bordlades.

§ 8

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes, bilaga 2.

§ 9

Besök av inrikesminister Mikael Damberg

Inrikesminister Mikael Damberg med medarbetare informerade om den svenska gränskontrollen.

§ 10

Nästa sammanträde

Tisdagen den 26 mars 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 26 mars 2019

Fredrik Lundh SammeliJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:21

§ 1-10

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

X

Johan Forssell (M)

X

Petter Löberg (S)

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

-

Adam Marttinen (SD)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Johan Hedin (C)

-

Linda Westerlund Snecker (V)

X

Louise Meijer (M)

X

Katja Nyberg (SD)

X

Joakim Sandell (S)

X

Carina Ödebrink (S)

X

Juno Blom (L)

X

Henrik Vinge (SD)

-

Rasmus Ling (MP)

X

Ingemar Kihlström (KD)

X

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

O

Sten Bergheden (M)

Hans Hoff (S)

Josefin Malmqvist (M)

X

Richard Jomshoff (SD)

Serkan Köse (S)

Jonny Cato Hansson (C)

X

Jessica Thunander (V)

Arin Karapet (M)

Alexandra Anstrell (M)

Fredrik Lindahl (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Johan Pehrson (L)

Jennie Åfeldt (SD)

Karolina Skog (MP)

Noria Manouchi (M)

Lars Andersson (SD)

X

Clara Aranda (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Helena Vilhelmsson (C)

O

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Lars Thomsson (C)

Mattias Ottosson (S)

Henrik Edin (L)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2019-03-13

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.