Protokoll utskottssammanträde 2018/19:21

Konstitutionsutskottets protokoll 2018/19:21

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:21

DATUM

2019-01-24

TID

9.00–9.16

9.30–9.31

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:19.

§ 2

Riksrevisionens granskningsrapport

Kanslichefen anmälde att granskningsrapporten RiR 2019:2 Vanans makt – regeringens styrning av länsstyrelserna har inkommit till riksdagen och till konstitutionsutskottet som ansvarigt utskott och överlämnats till regeringen.

§ 3

Överläggning med regeringen

Utskottet beslutade den 18 december 2018 (prot. 2018/19:17, § 14) att med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen begära överläggning med regeringen den 29 januari 2019 om grundlagsaspekterna ifråga om kommissionens förslag till direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen (COM(2018) 184).

Utskottet beslutade vid dagens sammanträde att ändra tidpunkten för överläggning till den 12 februari 2019.

§ 4

Översyn av Riksrevisionen – vissa frågor om riksdagen och Riksrevisionen, m.m. (KU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av framställning 2018/19:RS5 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:KU14.

SD-ledamöterna anmälde en reservation.

§ 5

Allmänna helgdagar m.m. (KU18)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Trossamfund och begravningsfrågor (KU19)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.


§ 7

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2018/19:14.

§ 8

Inställt sammanträde

Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet tisdagen den 29 januari 2019.

Vid protokollet

Justerat 2019-01-31

Hans Ekström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-01-21)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:21

§ 1-4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Hans Ekström (S) ordf.

X

X

X

X

X

Marta Obminska (M) v. ordf.

X

X

X

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

X

X

Ida Drougge (M)

X

X

X

X

X

Jonas Millard (SD)

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

X

X

Linda Ylivainio (C)

X

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

O

O

X

O

Erik Ottoson (M)

X

X

X

X

X

Matheus Enholm (SD)

O

O

O

O

O

Laila Naraghi (S)

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

X

Erik Ezelius (S)

X

X

X

X

X

Bengt Eliasson (L)

X

X

X

X

X

Fredrik Lindahl (SD)

X

X

X

X

X

Jonas Eriksson (MP)

O

X

X

X

Louise Meijer (M)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

John Widegren (M)

O

O

O

O

O

Åsa Lindestam (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Mikael Strandman (SD)

X

X

X

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

X

X

O

X

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

X

X

X

X

X

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft(L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Johan Pehrson (L)

Anna Sibinska (MP)

X

X

Eskil Erlandsson (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Abir Al-Sahlani (C)

Nermina Mizimovic (S)

X

X

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande