Protokoll utskottssammanträde 2018/19:21

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2018/19:21

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:21

DATUM

2019-03-07

TID

10.00 – 10.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Ny föredragande

Ordförande hälsade Sara Eriksson välkommen som ny föredragande vid miljö- och jordbruksutskottets kansli.

§ 2

Ny suppleant

Ordförande hälsade Tomas Kronståhl (S) välkommen som ny suppleant i miljö- och jordbruksutskottet.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:19 och 20.

§ 4

Naturvård och biologisk mångfald (MJU9)

Utskottet behandlade motioner om naturvård och biologisk mångfald.

Ärendet bordlades.

§ 5

Utskottets arbetsplan

En ny arbetsplan för den avslutande delen av våren 2019 anmäldes och lämnades utan erinran.

§ 6

Fråga om inbjudan till utskottet

Utskottet beslutade att bjuda in miljö- och klimatminister Isabella Lövin för att lämna information i fråga om arbetet med utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget och dess slutbetänkande Biojet för flyget (SOU 2019:11).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Offentlig utfrågning om skogen

Utfrågningen kommer att äga rum tisdagen den 4 juni 2019 kl. 09.00-12.00 i Förstakammarsalen.

Frågeställningar och förslag på inbjudna talare och övriga medverkande lämnas till presidiet eller kansliet.

Ärendet bordlades.

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 12 mars 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 14 mars 2019

Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2018/19:21

§ 1 – 2

§ 3 – 8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

X

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

X

X

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

X

X

Hanna Westerén (S)

X

X

Isak From (S)

John Widegren (M)

X

X

Runar Filper (SD)

X

X

Magnus Manhammar (S)

X

X

Elin Segerlind (V)

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

Martin Kinnunen (SD)

O

Malin Larsson (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Marlene Burwick (S)

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

Mats Nordberg (SD)

X

X

Ulrika Heie (C)

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

X

X

Marléne Lund Kopparklint (M)

O

O

Monica Haider (S)

Vakant (M)

Yasmine Eriksson (SD)

O

O

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

X

X

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

X

X

Tomas Kronståhl (S)

X

X

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lars Püss (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

X

X

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.