Protokoll utskottssammanträde 2018/19:21

Näringsutskottets protokoll 2018/19:21

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:21

DATUM

2019-02-07

TID

10.00–10.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:20.

§ 2

Kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning (NU6)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:26 om kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 6 justerades.

§ 3

Almi Företagspartner AB

Koncernchef och vd Göran Lundwall, vd Almi Invest Mikael Karlsson och vd Almi Väst Sara Wallin lämnade information om verksamheten.

§ 4

Näringspolitik (NU7)

Utskottet behandlade motioner om näringspolitik.

Ärendet bordlades.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 14 februari 2019 kl. 10.00.


Vid protokollet

Agota Földes

Justeras den 14 februari 2019

Lars Hjälmered


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:21

§ 1–2

§ 3–5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

X

Helene Hellmark Knutsson (S), v. ordf.

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

Monica Haider (S)

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

Birger Lahti (V)

X

X

Lotta Olsson (M)

X

X

Tobias Andersson (SD)

X

X

Mathias Tegnér (S)

X

X

Camilla Brodin (KD)

Åsa Eriksson (S)

X

X

Arman Teimouri (L)

X

X

Eric Palmqvist (SD)

X

X

Lorentz Tovatt (MP)

Annika Qarlsson (C)

O

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

O

O

David Josefsson (M)

O

O

Vakant (S)

Saila Quicklund (M)

Charlotte Quensel (SD)

Gunilla Svantorp (S)

Peter Helander (C)

X

O

Lorena Delgado Varas (V)

Lars Beckman (M)

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

Vakant (KD)

Joakim Sandell (S)

Helena Gellerman (L)

Matheus Enholm (SD)

Vakant (KD)

Edward Riedl (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

O

O

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.