Protokoll utskottssammanträde 2018/19:21

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2018/19:21

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:21

DATUM

2019-02-07

TID

10.30–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:20.

§ 2

Riksrevisionens rapporter om bedömningen av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa och försäkringsmedicinskt beslutsstöd (SfU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelserna 2018/19:14 och 2018/19:27 samt motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna (SfU2y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2018/19:15 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 4

Förslag om utskottsinitiativ om konvertiter

KD-ledamoten föreslog att utskottet skulle ta ett initiativ gällande konvertiter.

Utskottet beslutade att ta upp frågan vid nästkommande sammanträde.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 14 februari 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 14 februari 2019


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:21

§ 1–2

§ 3–5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Johan Forssell (M), ordf.

Rikard Larsson (S), vice ordf.

X

X

Carina Ohlsson (S)

X

X

Katarina Brännström (M)

X

X

Paula Bieler (SD)

X

X

Teresa Carvalho (S)

Solveig Zander (C)

X

X

Nooshi Dadgostar (V)

X

O

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

X

Julia Kronlid (SD)

Kadir Kasirga (S)

X

X

Hans Eklind (KD)

X

X

Björn Petersson (S)

X

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

X

X

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

X

X

Mats Berglund (MP)

X

X

Arin Karapet (M)

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

X

X

Ann-Sofie Alm (M)

X

X

Marianne Pettersson (S)

Josefin Malmqvist (M)

Jennie Åfeldt (SD)

O

X

Paula Holmqvist (S)

Johanna Jönsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

O

X

Ellen Juntti (M)

Linda Lindberg (SD)

X

O

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Anne Oskarsson (SD)

O

O

Marléne Lund Kopparklint (M)

Karolina Skog (MP)

Clara Aranda (SD)

Mikael Strandman (SD)

Mats Persson (L)

Barbro Westerholm (L)

Jonny Cato Hansson (C)

Ciczie Weidby (V)

Jimmy Loord (KD)

Sofia Damm (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Abir Al-Sahlani (C)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande