Protokoll utskottssammanträde 2018/19:21

Skatteutskottets protokoll 2018/19:21

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:21

DATUM

2019-04-04

TID

10.00-11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Uppvaktning om vissa aktuella momsfrågor

Skatteexpert Anna Sandberg Nilsson, jurist Erik Blomquist, Svenskt Näringsliv, förbundsjurist Johan Karlsson, Riksidrottsförbundet och skattejurist Ulla Werkell, Fastighetsägarna, informerade om vissa aktuella momsfrågor.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:20.

§ 2

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

Kanslichefen informerade om kommande sammanträden.

§ 3

Utökade möjligheter för Skatteverket att bekämpa brott (SkU16)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:12.

Ärendet bordlades.

§ 4

Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag (SkU17)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:54 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Granskning av meddelande om ett förändrat beslutsfattande för EU:s skattepolitik (SkU24)

Utskottet behandlade COM(2019) 8.

Ärendet bordlades.

§ 6

Beslut om personalliggarrapporten

Mikael Pyka och Eva Berggren gjorde en kort redovisning av utvärderingsrapporten.

Utskottet godkände utvärderingsrapporten och beslutade att lägga den till handlingarna.

Utskottet beslutade att genomföra ett seminarium med anledning av utvärderingen torsdagen den 11 april kl. 10.00-12.00.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 11 april 2019 kl. 9.30.

Vid protokollet

Justeras den 11 april 2019SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:21

§ 1–7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Jörgen Hellman (S) ordförande

X

Per Åsling (C) förste vice ordf.

X

Niklas Wykman (M) andre vice ordf.

X

Hillevi Larsson (S)

X

Helena Bouveng (M)

X

Bo Broman (SD)

X

Peter Persson (S)

X

Tony Haddou (V)

Boriana Åberg (M)

X

David Lång (SD)

X

Patrik Lundqvist (S)

Hampus Hagman (KD)

X

Anna Vikström (S)

X

Joar Forssell (L)

X

Eric Westroth (SD)

X

Rebecka Le Moine (MP)

X

Kjell Jansson (M)

X

SUPPLEANTER

Sultan Kayhan (S)

X

Sofia Westergren (M)

Erik Ezelius (S)

Jörgen Berglund (M)

Johnny Skalin (SD)

Eva Lindh (S)

Helena Vilhelmsson (C)

Håkan Svenneling (V)

Viktor Wärnick (M)

Dennis Dioukarev (SD)

Laila Naraghi (S)

Vakant

Ola Möller (S)

Mats Persson (L)

Jörgen Grubb (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Anne Oskarsson (SD)

Maria Nilsson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Emma Berginger (MP)

Ida Gabrielsson (V)

X

Jakob Forssmed (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

Nermina Mizimovic (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2019-02-14