Protokoll utskottssammanträde 2018/19:21

Socialutskottets protokoll 2018/19:21

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:21

DATUM

2019-03-12

TID

11.00–12.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från utredningen Framtidens socialtjänst (S 2017:03)

Särskilda utredaren Margareta Winberg med medarbetare informerade om utredningens arbete. Deltagare, se bilaga 2.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:20.

§ 3

Hälso- och sjukvårdsfrågor (SoU8)

Utskottet behandlade motioner om hälso- och sjukvårdsfrågor.


Ärendet bordlades.

§ 4

Frågor om psykisk ohälsa (SoU15)

Utskottet behandlade motioner om frågor om psykisk ohälsa.


Ärendet bordlades.

§ 5

Överlämnande av motion

Utskottet överlämnande motion 2018/19:2297 yrkande 4 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) till kulturutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot yrkandet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 7

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdag den 14 mars 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 14 mars 2019


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

protokoll. 2018/19:21

§ 1

§ 2-3

§ 4

§ 5-8

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD, ordf.

X

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

X

X

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

X

X

Johan Hultberg (M)

Per Ramhorn (SD)

X

X

O

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

X

X

Anders W Jonsson (C)

X

X

X

Karin Rågsjö (V)

O

X

X

X

Ulrika Heindorff (M)

X

X

X

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

O

O

X

O

Yasmine Bladelius (S)

Dag Larsson (S)

X

X

X

X

Lina Nordquist (L)

O

X

X

X

Christina Östberg (SD)

X

X

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

X

X

Michael Anefur (KD)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

X

X

X

X

Ulrika Jörgensen (M)

X

X

X

X

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

X

X

X

X

Marianne Pettersson (S)

Sofia Nilsson (C)

O

O

O

Maj Karlsson (V)

X

O

O

O

Åsa Coenraads (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

O

O

O

O

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

O

O

X

X

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

X

O

Linda Lindberg (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Kristina Axén Olin (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

EXTRA SUPPLEANT

Lena Emilsson (S)

O

O

O

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.