Protokoll utskottssammanträde 2018/19:21

Trafikutskottets protokoll 2018/19:21

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:21

DATUM

2019-02-07

TID

10.00-11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2018/19:20.


Infrastrukturfrågor (TU5)

Utskottet behandlade skrivelser 2017/18:278, 2018/19:23, 2018/19:31 och motioner.

Ärendet bordlades.

Avtackning

Mötets ordförande framförde utskottets tack till Jessica Rosencrantz (M) och Edward Riedl (M) inför deras förestående byte av utskott och önskade dem lycka.

Jessica Rosencrantz (M) framförde sitt och Edward Riedls (M) tack till utskottet för gott samarbete under denna och tidigare mandatperioder.

Information från Sveriges Trafikutbildares Riksförbund


Förbundsordförande Berit Johansson och vice förbundsordförande Benny Gunnarsson från Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (STR) informerade om aktuella förarutbildningsfrågor.

Inkomna skrivelser

Anmäldes till utskottet inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

Nästa sammanträde

Tisdagen den 12 februari 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 12 februari 2019

Jens Holm

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2018/19:21

§ 1-2

§ 3-4

§ 5-6

LEDAMÖTER

Jens Holm (V), ordf.

X

X

X

Anders Åkesson (C), vice ordf

X

X

X

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

X

X

Jessica Rosencrantz (M)

X

Jasenko Omanovic (S)

X

X

X

Edward Riedl (M)

X

X

Jimmy Ståhl (SD)

X

X

X

Teres Lindberg (S)

X

X

X

Sten Bergheden (M)

X

Thomas Morell (SD)

X

X

X

Johan Büser (S)

X

X

X

Magnus Jacobsson (KD)

X

X

X

Elin Gustafsson (S)

X

X

X

Helena Gellerman (L)

X

X

X

Patrik Jönsson (SD)

X

X

X

Emma Berginger (MP)

X

X

X

Anders Hansson (M)

X

SUPPLEANTER

Denis Begic (S)

O

O

O

Sofia Westergren (M)

O

Gunilla Carlsson (S)

Boriana Åberg (M)

Caroline Nordengrip (SD)

Per-Arne Håkansson (S)

Mikael Larsson (C)

O

X

X

Jessica Thunander (V)

O

O

O

John Weinerhall (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Carina Ödebrink (S)

Arman Teimouri (L)

Maria Arnholm (L)

Jörgen Grubb (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

Betty Malmberg (M)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Daniel Bäckström (C)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Hampus Hagman (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Maria Gardfjell (MP)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

TRAFIKUTSKOTTET 2019-02-07 Bilaga 2 till protokoll

2018/19:21

Skrivelse från privatperson angående motion 2018/19:240
Dnr: 1449 -2018/19

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.