Protokoll utskottssammanträde 2018/19:21

Utrikesutskottets protokoll 2018/19:21

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:21

DATUM

2019-02-12

TID

11:00–11:50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan.

§ 2

Brexit och processen kring EU:s framtidsfrågor

Information från EU-minister Hans Dahlgren, ämnesråd Erik Rudal och kansliråd Gustaf Lindgren, Statsrådsberedningen.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:20.

§ 4

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 14 februari 2019 kl. 09:30.

Vid protokollet

Anne-Charlotte Gramén

Justeras den 14 februari 2019

Kenneth G Forslund
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:21

§ 1-5

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S) (Vice ordförande)

X

Hans Wallmark (M) (Ordförande)

Olle Thorell (S)

X

Hans Rothenberg (M)

X

Markus Wiechel (SD)

Pyry Niemi (S)

X

Kerstin Lundgren (C)

X

Håkan Svenneling (V)

X

Margareta Cederfelt (M)

X

Björn Söder (SD)

X

Roza Güclü Hedin (S)

Lars Adaktusson (KD)

X

Aylin Fazelian (S)

X

Fredrik Malm (L)

X

Ludvig Aspling (SD)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Johanna Jönsson (C)

X

SUPPLEANTER

Anders Österberg (S)

X

Magdalena Schröder (M)

X

Jamal El-Haj (S)

Pål Jonson (M)

O

Lars Andersson (SD)

X

Adnan Dibrani (S)

Linda Ylivainio (C)

Yasmine Posio (V)

O

Ann-Sofie Alm (M)

Tobias Andersson (SD)

Emilia Töyrä (S)

Robert Halef (KD)

O

Lena Rådström Baastad (S)

Joar Forssell (L)

Sara Seppälä (SD)

Maria Gardfjell (MP)

Tobias Billström (M)

Mats Nordberg (SD)

Julia Kronlid (SD)

Tina Acketoft (L)

Robert Hannah (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Magnus Ek (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Sofia Damm (KD)

Abir Al-Sahlani (C)

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.