Protokoll utskottssammanträde 2018/19:21

Utbildningsutskottets protokoll 2018/19:21

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:21

DATUM

2019-02-14

TID

10:00–10:45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Information från Sveriges förenade studentkårer

Ordföranden Jacob Adamowicz och vice ordföranden Daniel Lindblom informerade om Sveriges förenade studentkårers verksamhet.

EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 § om vissa frågor rörande det särskilda programmet för Horisont Europa

Utskottet överlade med statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg, ämnesrådet David Edvardsson, politiskt sakkunnige Klas Herman Lundgren och departementssekreteraren Christian Hansen, samtliga från Utbildningsdepartementet, om vissa frågor rörande det särskilda programmet för Horisont Europa.

Underlag för överläggningen
Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1527-2018/19)

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt
Utmaningsdrivna program behövs på både europeisk och nationell nivå. Av vikt är också att insatser görs med målet att bidra till FN:s hållbarhetsmål.

Nationella utmaningsdrivna forsknings- och innovationsprogram kan bidra till övergripande europeiska mål och på det sättet stärka hela EU:s bidrag till FN:s hållbarhetsmål. Gemensamma initiativ inom forskning och innovation mellan medlemsstaterna bör också kunna bidra.

Angående samordning mellan rådet och Europaparlamentet vad gäller

Uppdrag görs det lämpligast genom att föra en god dialog mellan

institutionerna. Regeringen anser att Uppdrag bör definieras i det särskilda programmet.

Vad gäller frågan i diskussionsunderlaget om sammanhållning mellan

InvestEU, VentureEU, EIT och Horisont Europa anser regeringen att

koordinering bör ske redan i utformningen av initiativen i syfte att säkerställa samstämmighet. Initiativen bör komplettera varandra utan överlappning.

Det är viktigt att insatser rörande kapitalförsörjning som fyller tydliga

finansieringsgap, är effektiva och tydliga gentemot aktörer.

Angående koordinering mellan styrelser för EIC, InvestEU och EIT kan gemensamma möten som syftar till att öka medvetenheten och kunskapen om varandras insatser gagna samordningen.

Utskottet
Ordföranden konstaterade att det fanns en majoritet i utskottet för regeringens ståndpunkt.

Vänsterpartiet anmälde följande avvikande mening: Genusperspektivet behöver stärkas i forskningen.

Moderaterna anmälde följande avvikande mening: Det ska finnas en tydlig struktur för uppföljning och utvärdering av uppdrag och program.

Sverigedemokraterna anmälde följande avvikande mening: Budgeten för Horisont Europa ska inte öka kommande budgetperiod.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:20.

Anmälningar

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2.

Gymnasieskola (UbU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

Lärosätenas lokalförsörjning (UbU6)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:21 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:UbU6.

V-ledamoten anmälde en reservation.

Övriga frågor

M-ledamöterna framförde önskemål om information från regeringen i syfte att följa upp beslut om anslag inom utskottets beredningsområde.

Vice ordföranden förklarade att presidiet kommer att bereda frågan.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 26 februari 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Jonas Brynhildsen

Justeras tisdagen den 26 februari 2019

Gunilla SvantorpUTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:21

§ 1-3

§ 4-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Gunilla Svantorp (S), ordförande

Roger Haddad (L), vice ordförande

X

X

Kristina Axén Olin (M)

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

Maria Stockhaus (M)

X

X

Patrick Reslow (SD)

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

Fredrik Christensson (C)

X

X

Daniel Riazat (V)

O

X

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

X

X

Robert Stenkvist (SD)

X

X

Linus Sköld (S)

X

X

Jimmy Loord (KD)

X

X

Tomas Kronståhl (S)

X

X

Michael Rubbestad (SD)

X

X

Gustav Fridolin (MP)

X

X

Juno Blom (L)

X

X

SUPPLEANTER

Roza Güclü Hedin (S)

Noria Manouchi (M)

O

O

Mattias Vepsä (S)

X

X

Jörgen Grubb (SD)

X

X

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

X

O

Hans Rothenberg (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Saila Quicklund (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Mats Berglund (MP)

Niels Paarup-Petersen (C)

O

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Alice Bah Kuhnke (MP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.