Protokoll utskottssammanträde 2018/19:22

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2018/19:22

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:22

DATUM

2019-03-05

TID

11.00–12.46

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Inrättande av post som andre vice ordförande

Utskottet beslutade med röstsiffrorna 11– 4 att inrätta posten andre vice ordförande.

SD- och V-ledamöterna reserverade sig mot beslutet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Val av andre vice ordförande

Erik Bengtzboe (M) valdes till andre vice ordförande. Detta innebär att utskottets nuvarande vice ordförande Gulan Avci (L) kommer att benämnas förste vice ordförande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:21.

§ 4

Aktuella EU-frågor

Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet, informerade om dagordningen för Epsco-rådets möte den 15 mars 2019, direktivet om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor, ny Europeisk arbetsmyndighet, Europeiska fonden för globaliseringseffekter (EGF) samt om Europeiska socialfonden plus (ESF+).

Vid informationen närvarade tjänstemän från Regeringskansliet samt Johanna Möllerberg Nordfors från EU-nämndens kansli.

§ 5

Uppdraget om metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet och t f avdelningschef Arne Alfredsson, Arbetsmiljöverket, informerade om uppdraget om metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.

Vid informationen närvarade Karin Söderberg, departementsråd vid Arbetsmarknadsdepartementet.

§ 6

Information från Arbetsförmedlingen

Generaldirektör Mikael Sjöberg med medarbetare lämnade information med anledning av uppgifterna om felaktiga utbetalningar.

§ 7

Utskottsresa

Utskottet beslutade att göra en resa till Danmark i september 2019 i syfte att bl. a. närmare studera den danska flexicurity-modellen.

§ 8

Utskottsseminarium

Utskottet beslutade att hålla ett internt utskottsseminarium i Stockholm den 29 maj 2019 på temat flexicurity.

§ 9

Inbjudan till Sveriges delegation till ILO:s Internationella arbetskonferens, Genève 10 juni21 juni 2019

Utskottet behandlade fråga om deltagande i Sveriges delegation till ILO:s Internationella arbetskonferens i Genève den 10–21 juni 2019.

Utskottet beslutade att tre till fyra ledamöter kan delta.

§ 10

Återrapporter

Patrik Björck (S) och Maria Nilsson (L) återrapporterade från OECD:s globala parlamentarikerdagar den 13–15 februari 2019 i Paris.

Serkan Köse (S) återrapporterade från Europeiska parlamentarikerveckan 18–19 februari 2019 i Bryssel.

§ 11

Kanslimeddelanden

  • Kanslichefen anmälde skrivelse från regeringen, 2018/19:51 Riksrevisionens rapport om arbetslöshetskassorna, IAF och arbetslöshetsförsäkringen.
  • Kanslichefen anmälde ärendeplan mars–juni 2019.
  • Kanslichefen anmälde nya ärenden på sammanträdesplanen.
  • Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse
    (dnr 1657-2018/19). Se bilaga 2.
  • Kanslichefen anmälde AU-Hänt 2018/19:4.
  • Kanslichefen informerade om Öppet hus i samarbete med Kulturnatt Stockholm lördagen den 27 april 2019 kl.
    18.00–24.00.

§ 12

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den

12 mars 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Susanne Palm

Justeras den 12 mars 2019

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:22

§1–12

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Johansson (S), ordf.

X

Gulan Avci (L), vice ordf.

X

Erik Bengtzboe (M)

X

Patrik Björck (S)

X

Saila Quicklund (M)

X

Magnus Persson (SD)

X

Helén Pettersson (S)

X

Martin Ådahl (C)

X

Ali Esbati (V)

Ellen Juntti (M)

Ebba Hermansson (SD)

X

Johan Andersson (S)

X

Sofia Damm (KD)

Serkan Köse (S)

X

Alexander Christiansson (SD)

X

Leila Ali-Elmi (MP)

Maria Nilsson (L)

X

SUPPLEANTER

Johanna Haraldsson (S)

O

Hanif Bali (M)

X

Marianne Pettersson (S)

O

Josefin Malmqvist (M)

Henrik Vinge (SD)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Alireza Akhondi (C)

O

Ciczie Weidby (V)

X

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sara Seppälä (SD)

Patrik Engström (S)

Désirée Pethrus (KD)

X

Kadir Kasirga (S)

Juno Blom (L)

Sven-Olof Sällström (SD)

Rebecka Le Moine (MP)

Lars Beckman (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Linda Lindberg (SD)

Roger Haddad (L)

Robert Hannah (L)

Vakant (MP)

Annika Qarlsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

EXTRA SUPPLEANTER

Johanna Rantsi (M)

O

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.