Protokoll utskottssammanträde 2018/19:22

Civilutskottets protokoll 2018/19:22

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:22

DATUM

2019-04-23

TID

11.00–11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:21.

§ 2

Planering och byggande (CU12)

Utskottet fortsatte behandlingen motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:CU12.

M-, SD-, C-, V-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

C- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Fastighetsrätt (CU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:CU13.

S-, M-, SD-, C-, V-, KD-, L- och MP-ledamöterna anmälde reserva-tioner.

V-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 4

Insolvensregister enligt 2015 års insolvensförordning (CU15)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:48.

Ärendet bordlades.

§ 5

Nya EU-regler om aktieägares rättigheter (CU16)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:56 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Riksdagens skrivelser till regeringen – Åtgärder under 2018

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2018/19:75.

Ärendet bordlades.

§ 7

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser anmäldes enligt förteckning.

§ 8

Övriga frågor

Kanslichefen informerade om kalenderfrågor.

Anmäldes en inbjudan från Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund den 8 maj 2019 kl. 17 – 19.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 2 maj 2019 kl. 9.30.

Vid protokollet

Justeras den 2 maj 2019

Emma HultCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2018/19:22

§ 1-9

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Hult (MP), ordf.

X

Larry Söder (KD), vice ordf.

X

Johan Löfstrand (S)

X

Mats Green (M)

X

Elin Lundgren (S)

X

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

X

Mikael Eskilandersson (SD)

X

Leif Nysmed (S)

X

Ola Johansson (C)

X

Momodou Malcolm Jallow (V)

X

Lars Beckman (M)

X

Roger Hedlund (SD)

-

Sanne Lennström (S)

X

Joakim Järrebring (S)

-

Robert Hannah (L)

-

Angelica Lundberg (SD)

X

David Josefsson (M)

X

SUPPLEANTER

Ola Möller (S)

X

Maria Stockhaus (M)

Lena Rådström Baastad (S)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Linda Lindberg (SD)

X

Hillevi Larsson (S)

Martina Johansson (C)

Jon Thorbjörnson (V)

O

Ulrika Heindorff (M)

Yasmine Eriksson (SD)

Patrik Lundqvist (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Denis Begic (S)

Johan Pehrson (L)

Cassandra Sundin (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Juno Blom (L)

Bengt Eliasson (L)

Emma Berginger (MP)

Jennie Åfeldt (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Alireza Akhondi (C)

Maj Karlsson (V)

Hampus Hagman (KD)

Michael Anefur (KD)

Henrik Edin (L)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.