Protokoll utskottssammanträde 2018/19:22

Försvarsutskottets protokoll 2018/19:22

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:22

DATUM

2019-02-14

TID

10.00–10.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Försvarspolitik (FöU6)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:FöU6.

M-, SD-, C-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 2

Riksrevisionens rapport om nationellt försvar på regional nivå (FöU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:28 och en motion.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:FöU10.

KD- och L-ledamöterna anmälde en reservation.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:21.

§ 4

Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelse-verksamhet (FöU5)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:70 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 6

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om:
– Att Försvarshögskolan, Centret för totalförsvar, har bjudit in till det årliga seminariet med anledning av deras kurs Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 2, som äger rum torsdagen den 11 april 2019 från lunch till ca kl. 15.30. Kansliet återkommer för att ta upp anmälningar.

– Att inga ärenden finns inplanerade på sammanträdet tisdagen den 26 februari 2019 och att ordföranden därför har beslutat att ställa in det sammanträdet.

– Att utskottet besöker arméövningen Northern Wind torsdagen den 21 mars 2019. Inbjudan och program har skickats ut. Anmälan görs till kansliet senast måndagen den 18 februari 2019.

– Att Öppet hus, som hålls i riksdagen vartannat år, i år äger rum i samarbete med Kulturnatt Stockholm lördagen den 27 april 2019
kl. 18.00–24.00. Kansliet återkommer med mer information och fråga om utskottets intresse av att delta.

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 28 februari 2019
kl. 10.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 28 februari 2019

Niklas Karlsson


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:22

§ 1-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Niklas Karlsson (S), ordförande

X

Beatrice Ask (M), vice ordförande

X

Paula Holmqvist (S)

X

Jan R Andersson (M)

X

Roger Richtoff (SD)

X

Mattias Ottosson (S)

X

Daniel Bäckström (C)

X

Hanna Gunnarsson (V)

X

Pål Jonson (M)

X

Josef Fransson (SD)

X

Kalle Olsson (S)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Alexandra Völker (S)

Allan Widman (L)

X

Caroline Nordengrip (SD)

X

Elisabeth Falkhaven (MP)

X

Alexandra Anstrell (M)

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

X

Lars Püss (M)

O

Heléne Björklund (S)

O

Lotta Olsson (M)

Mikael Strandman (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

Yasmine Posio (V)

Anders Hansson (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Paula Bieler (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Annicka Engblom (M)

Lars Andersson (SD)

Sara Seppälä (SD)

O

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Marie Axelsson (S)

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.