Protokoll utskottssammanträde 2018/19:22

Finansutskottets protokoll 2018/19:22Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2018/19:22

Datum

2018-12-22

Tid

kl. 11.10-11.11

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Statens budget för 2019 (FiU10)

Utskottet fortsatte att behandla sammanställningen av budgetbesluten.

Utskottet justerade betänkandet Statens budget för 2019 (FiU10).

§ 2

Övrigt

Ordföranden tackade vice ordförande, övriga ledamöter och kansliet för ett gott arbete under hösten och önskade alla en god jul.

Vice ordförande instämde och önskade alla en god jul.

§ 3

Nästa sammanträde

Torsdagen 17 januari kl. 10.30

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Elisabeth Svantesson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2018/19:22

– – –

§ 1-3

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Elisabeth Svantesson (M) Ordförande

X

Fredrik Olovsson (S) vice ordförande

X

Gunilla Carlsson (S)

X

Niklas Wykman (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Adnan Dibrani (S)

-

Emil Källström (C)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jessika Roswall (M)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

-

Jakob Forssmed (KD)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Mats Persson (L)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

O

Eva Lindh (S)

X

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

O

Jörgen Warborn (M)

Charlotte Quensel (SD)

O

Monica Haider (S)

Christian Carlsson (KD)

O

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Maria Ferm (MP)

Sten Bergheden (M)

Jörgen Grubb (SD)

Mikael Strandman (SD)

Arman Teimouri (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlsson (KD)

Fredrik Stenberg (S)

X

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande