Protokoll utskottssammanträde 2018/19:22

Kulturutskottets protokoll 2018/19:22

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:22

DATUM

Tisdagen den 5 februari 2019

TID

Kl. 11.00–12.05

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2018/19:21 av den 31 januari 2019.

§ 2

Information från Riksrevisionen

Riksrevisor Helena Lindberg och revisionsdirektör Per Dackenberg, Riksrevisionen, informerade om granskningsrapporten Bevara samlingarna – säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning (RIR 2019:5) samt besvarades frågor från utskottets ledamöter.

Den politiske sekreteraren Karl Efraimsson (SD) närvarade under punkterna § 2 – § 5, med utskottets medgivande.

§ 3

Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering

Utskottet beslutade att Vasiliki Tsouplaki (V) ska ingå i utskottet uppföljnings- och utvärderingsgrupp (jfr prot. 2018/19:20.5 och 2018/19:21.4).

§ 4

Övertagande av motion från socialutskottet

Utskottet beslutade att överta motion 2018/19:530 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L) yrkande 1 från socialutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Information från Unga Klara

Vd Stefan Hansen och ordförande Christina Björk, Unga Klara, informerade om sin verksamhet och besvarade frågor från utskottets ledamöter.

§ 6

Folkbildningsfrågor (KrU9)

Utskottet behandlade motioner om folkbildningsfrågor.

Ärendet bordlades.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen
den 12 februari 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Christer Nylander

Bilaga

NärvaroförteckningKULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2018/19:22

– – – §§

1

2–4

5–7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Christer Nylander (L), ordf.

D

D

D

Vasiliki Tsouplaki (V), vice ordf.

D

D

D

Lawen Redar (S)

D

D

D

Lotta Finstorp (M)

D

D

D

Hans Hoff (S)

D

D

D

Annicka Engblom (M)

D

D

D

Aron Emilsson (SD)

Lars Mejern Larsson (S)

D

D

D

Per Lodenius (C)

D

D

D

Ann-Britt Åsebol (M)

D

D

D

Angelika Bengtsson (SD)

D

D

Anna Wallentheim (S)

Roland Utbult (KD)

D

D

D

Åsa Karlsson (S)

D

D

D

Jonas Andersson i Linköping (SD)

D

D

Anna Sibinska (MP)

D

D

D

Viktor Wärnick (M)

D

D

D

SUPPLEANTER

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

D

D

D

John Weinerhall (M)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Marta Obminska (M)

Cassandra Sundin (SD)

D

D

D

Pyry Niemi (S)

Peter Helander (C)

Jon Thorbjörnson (V)

Ulrika Jörgensen (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Petter Löberg (S)

Vakant

Vakant

Maria Arnholm (L)

Michael Rubbestad (SD)

D

Emma Hult (MP)

Louise Meijer (M)

Charlotte Quensel (SD)

Sara Seppälä (SD)

Bengt Eliasson (L)

Lina Nordquist (L)

Niels Paarup-Petersen (C)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Jimmy Loord (KD)

Michael Anefur (KD)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.