Protokoll utskottssammanträde 2018/19:22

Näringsutskottets protokoll 2018/19:22

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:22

DATUM

2019-02-14

TID

10.00–11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:21.

§ 2

Statliga bolag (NU4)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:140 om 2018 års redogörelse för företag med statligt ägande och motioner.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 4 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 2 av M-, C-, KD- och L-ledamöterna,

vid punkt 3 dels av M-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna,

vid punkt 4 av SD- och V-ledamöterna,

vid punkt 5 av V-ledamoten,

vid punkt 6 dels av SD-ledamöterna, dels av V-ledamoten,

vid punkt 8 av SD-ledamöterna,

Särskilt yttrande anmäldes

vid punkt 4 dels av SD-ledamöterna, dels av V-ledamoten,

vid punkt 7 dels av SD-ledamöterna, dels av KD-ledamoten,

vid punkt 9 av V-ledamoten.

§ 3

Konkurrenskraftsrådet (KKR)

Statssekreterare Emil Högberg, Näringsdepartementet, lämnade information inför konkurrenskraftsrådet den 18–19 februari 2019.

Vid sammanträdet närvarade departementsråd Maria Rosander,

kansliråd Johan Harvard och senior rådgivare Lars Ekberg, Näringsdepartementet, kansliråden Andreas Vass och Isabella Palomba Rydén samt departementssekreterare Dennis Rubing Utrikesdepartementet.

Vid sammanträdet närvarade även föredragande Caroline Jender Pamrin, EU-nämndens kansli.

§ 4

Regeringens prioriteringar för framtidens inre marknad

Statssekreterare Emil Högberg, Näringsdepartementet, lämnade information om regeringens prioriteringar för framtidens inre marknad.

Vid sammanträdet närvarade departementsråd Maria Rosander,

kansliråd Johan Harvard och senior rådgivare Lars Ekberg, Näringsdepartementet, kansliråden Andreas Vass och Isabella Palomba Rydén samt departementssekreterare Dennis Rubing Utrikesdepartementet

Vid sammanträdet närvarade även föredragande Caroline Jender Pamrin, EU-nämndens kansli.

§ 5

Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Generaldirektör Lena Söderberg och bergmästare Åsa Persson, Sveriges geologiska undersökning, lämnade information om verksamheten.

§ 6

Regional tillväxtpolitik (NU8)

Utskottet behandlade motioner om regional tillväxtpolitik.

Ärendet bordlades.

§ 7

Utskottets ärendeplan våren 2019

Utskottet informerades om ärendeplanen för våren 2019.

§ 8

Inbjudan till ordförandekonferens i Bukarest, Rumänien

Utskottet informerades om inbjudan till möte om den gemensamma jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken i Bukarest.

Utskottet beslutade att inte delta.

§ 9

Utskottets utrikes resor

Utskottet informerades om förslag till utrikes resor.

Ärendet bordlades.

§ 10

Beredningsprocessen

Utskottet informerades om ärendeberedningsprocessen i utskottet.

§ 11

Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes inkommen skrivelse (enligt bilaga 2).

Skrivelsen lades till handlingarna.

§ 12

Ordförandens planerade ledighet

Utskottets ordförande Lars Hjälmered (M) informerade om sin planerade ledighet från riksdagsuppdraget den 25 februari – 10 maj 2019.

§ 13

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 26 februari 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 26 februari 2019

Carl-Oskar Bohlin


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:22

§ 1-2

§ 3-4

§ 5

§ 6-9

§ 10-13

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

X

X

X

X

Helene Hellmark Knutsson (S), v. ordf.

X

X

X

X

X

Mattias Jonsson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

X

X

X

Monica Haider (S)

X

X

X

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

X

X

X

Birger Lahti (V)

X

O

X

O

O

Lotta Olsson (M)

X

X

X

X

X

Tobias Andersson (SD)

X

X

X

X

X

Mathias Tegnér (S)

X

X

X

X

X

Camilla Brodin (KD)

X

X

X

X

X

Åsa Eriksson (S)

Arman Teimouri (L)

X

X

X

X

Eric Palmqvist (SD)

O

X

X

X

X

Lorentz Tovatt (MP)

X

X

X

X

X

Annika Qarlsson (C)

X

X

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

X

X

X

X

Vakant (M)

Vakant (S)

Saila Quicklund (M)

Charlotte Quensel (SD)

X

O

O

O

O

Gunilla Svantorp (S)

Peter Helander (C)

O

O

O

X

X

Lorena Delgado Varas (V)

O

X

O

X

X

Jörgen Warborn (M)

X

X

X

X

X

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

X

X

X

X

X

Vakant (KD)

Joakim Sandell (S)

Helena Gellerman (L)

Matheus Enholm (SD)

Elisabeth Falhaven (MP)

Car-Oskar Bohlin (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

O

O

O

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.