Protokoll utskottssammanträde 2018/19:22

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2018/19:22

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:22

DATUM

2019-02-14

TID

10.30–11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:21

§ 2

Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna (SfU2y)

Utskottet justerade yttrande 2018/19:SfU2y

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

EU-frågor på det socialpolitiska området

Statssekreterare Roger Mörtvik, Socialdepartementet, återrapporterade från Epsco-rådets möte den 6–7 december 2018.

§ 4

Förslag till förordning om fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen

Utskottet överlade med statssekreterare Roger Mörtvik, Socialdepartementet.

Underlaget utgjordes av kommissionens förslag till förordning om fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen, COM(2019) 53 samt en överläggningspromemoria upprättad av Socialdepartementet den 12 februari 2019.

Regeringens ståndpunkt angiven i överläggningspromemorian var:

Regeringen välkomnar att kommissionen har lagt ett förslag som syftar till att värna tillämpningen av de unionsrättsliga principerna för samordning av de sociala trygghetssystemen för det fall att Förenade kungariket lämnar unionen utan ett utträdesavtal.

Regeringen bedömer att förslaget från kommissionen säkerställer en enhetlig tillämpning i medlemsstaterna gällande de grundläggande principerna i EU- regelverket om samordning av de sociala trygghetssystemen vilka fortsatt bör gälla.

Regeringen kan ge sitt stöd till den inriktning kommissionens förslag har. Det är positivt att förslaget inte innehåller bestämmelser som främst ligger inom den nationella kompetensen att omhänderta, såsom export av förmåner. Regeringen kan stödja ändringar som innebär att administrationen av ärenden som berör både Förenade kungariket och medlemsstaterna förenklas och förtydligas.

Ordföranden konstaterade att det fanns en majoritet för regeringens redovisade ståndpunkt.

SD-ledamöterna anmälde följande avvikande mening:

Goda förbindelser mellan Sverige och Förenade kungariket måste värnas i fråga om socialförsäkringsrättigheter. Möjligheten att i framtiden ingå bilaterala avtal mellan parterna måste därför finnas. Kommissionens förslag till förordning är alltför otydlig när det gäller frågan om möjligheten till framtida bilaterala avtal med Förenade kungariket. I förslaget anges också att kommissionen i ett senare skede kan komma att överväga att utvidga sitt förslag till förordning till att även omfatta tredjelandsmedborgare som är lagligen bosatta i en medlemsstat. Vad denna kommentar innebär är allt för otydligt för att vi ska kunna stå bakom förslaget till förordning. Regeringens ståndpunkt borde varit tydligare i dessa avseenden.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

EU-frågor på det socialpolitiska området

Statssekreterare Roger Mörtvik, m.fl. Socialdepartementet, informerade om:

- Det rumänska ordförandeskapets prioriteringar
- Hur förhandlingarna fortskrider vad gäller kommissionens förslag till direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare, COM(2017) 253

- Förslag till rådsslutsatser om den årliga tillväxtöversikten och den gemensamma sysselsättningsrapporten

- Läget i förhandlingarna om förslaget till revidering av förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, COM(2016) 815 samt Högsta förvaltningsdomstolens dom 6869-17 om föräldrapenning

§ 6

Förslag till förordning om fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen

Utskottet behandlade fråga om subsidiaritetsprövning av
COM(2019) 53.

Utskottet beslutade att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamöterna reserverade sig och ansåg att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 7

Fråga om utskottsinitiativ om konvertiter

Utskottet fortsatte behandlingen av ett förslag om ett utskottsinitiativ om konvertiter.

Utskottet beslutade att bjuda in Migrationsverket i syfte att inhämta information.

Ärendet bordlades.

§ 8

Val av ordförande

Maria Malmer Stenergard (M) valdes till ordförande.

Rikard Larsson (S) överlämnade åt ordföranden att leda sammanträdet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 26 februari 2019 kl. 11.00

Vid protokollet

Justeras den 26 februari 2019


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:22

§ 1–2

§ 3

4–6

7

8–9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Maria Malmer Stenergard (M) ordf.

X

X

X

X

X

Rikard Larsson (S) vice ordf.

X

X

X

X

X

Carina Ohlsson (S)

X

X

X

X

X

Katarina Brännström (M)

X

X

X

X

X

Paula Bieler (SD)

X

O

O

X

X

Teresa Carvalho (S)

Solveig Zander (C)

O

X

O

O

O

Nooshi Dadgostar (V)

O

X

O

O

O

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

Julia Kronlid (SD)

O

X

X

O

O

Kadir Kasirga (S)

X

X

X

X

X

Hans Eklind (KD)

X

X

X

X

X

Björn Petersson (S)

X

X

X

X

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

X

X

X

X

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

X

O

O

X

X

Mats Berglund (MP)

X

X

X

X

X

Arin Karapet (M)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

O

O

O

O

O

Ann-Sofie Alm (M)

O

O

O

Jennie Åfeldt (SD)

X

O

O

X

X

Paula Holmqvist (S)

Johanna Jönsson (C)

X

O

O

X

X

Christina Höj Larsen (V)

Ellen Juntti (M)

Linda Lindberg (SD)

O

X

X

O

O

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Anne Oskarsson (SD)

O

X

X

O

O

Karolina Skog (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Clara Aranda (SD)

Mikael Strandman (SD)

Mats Persson (L)

Barbro Westerholm (L)

Jonny Cato Hansson (C)

Ciczie Weidby (V)

Jimmy Loord (KD)

Sofia Damm (KD)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Abir Al-Sahlani (C)

Erica Nådin (S) extra suppleant

X

X

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.