Protokoll utskottssammanträde 2018/19:22

Skatteutskottets protokoll 2018/19:22

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:22

DATUM

2019-04-11

TID

9.30-9.45

10.00-12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:21.

§ 2

Extra vårändringsbudget för 2019 - Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer (SkU3y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2018/19:73 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 3

Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2018 (SkU4y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2018/19:75.

Ärendet bordlades.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 23 april 2019 kl. 11.00.

§ 5

Seminarium i Förstakammarsalen om skatteutskottets utvärdering av personalliggarsystemet

Utskottet genomförde ett seminarium om skatteutskottets utvärdering av personalliggarsystemet.

Vid protokollet

Justeras den 23 april 2019SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:22

§ 1–4

§ 5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Jörgen Hellman (S) ordförande

X

X

Per Åsling (C) förste vice ordf.

X

X

Niklas Wykman (M) andre vice ordf.

X

X

Hillevi Larsson (S)

X

X

Helena Bouveng (M)

X

X

Bo Broman (SD)

X

X

Peter Persson (S)

Tony Haddou (V)

X

X

Boriana Åberg (M)

David Lång (SD)

X

X

Patrik Lundqvist (S)

X

X

Hampus Hagman (KD)

X

X

Anna Vikström (S)

X

X

Joar Forssell (L)

X

X

Eric Westroth (SD)

X

X

Rebecka Le Moine (MP)

X

X

Kjell Jansson (M)

X

X

SUPPLEANTER

Sultan Kayhan (S)

X

X

Sofia Westergren (M)

X

X

Erik Ezelius (S)

Jörgen Berglund (M)

Johnny Skalin (SD)

Eva Lindh (S)

Helena Vilhelmsson (C)

O

X

Håkan Svenneling (V)

Viktor Wärnick (M)

Dennis Dioukarev (SD)

Laila Naraghi (S)

Vakant

Ola Möller (S)

Mats Persson (L)

Jörgen Grubb (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Anne Oskarsson (SD)

Maria Nilsson (L)

Vakant

Emma Berginger (MP)

Ida Gabrielsson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

Ingemar Nilsson (S)

Nermina Mizimovic (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2019-04-08

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.