Protokoll utskottssammanträde 2018/19:22

Socialutskottets protokoll 2018/19:22

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:22

DATUM

2019-03-14

TID

10.00–10.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:21.

§ 2

Äldrefrågor (SoU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om äldrefrågor.


Utskottet justerade betänkande 2018/19:SoU13.

M-, SD-, C-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre (SoU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:34 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SoU14.

M-, SD-, C-, V- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (SoU10)

Utskottet behandlade motioner om alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor.


Ärendet bordlades.

§ 5

Folkhälsofrågor (SoU11)

Utskottet behandlade motioner om folkhälsofrågor.


Ärendet bordlades.

§ 6

Socialtjänst- och barnfrågor (SoU9)

Utskottet behandlade motioner om socialtjänst- och barnfrågor.


Ärendet bordlades.

§ 7

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 8

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 9

Övriga frågor

Utskottet beslutade att bilda en arbetsgrupp bestående av Mikael Dahlqvist (S), Clara Aranda (SD) och Barbro Westerholm (L). Gruppen kommer att arbeta med uppföljning och utvärdering.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdag den 28 mars 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 28 mars 2019


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

protokoll. 2018/19:22

§ 1-4

§ 5

§ 6

§ 7-10

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD, ordf.

X

X

X

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

X

X

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

X

X

Per Ramhorn (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

X

X

Anders W Jonsson (C)

X

X

X

X

Karin Rågsjö (V)

X

X

O

X

Ulrika Heindorff (M)

X

X

X

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

O

X

X

Yasmine Bladelius (S)

Dag Larsson (S)

X

X

X

X

Lina Nordquist (L)

Christina Östberg (SD)

X

X

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

X

X

Michael Anefur (KD)

X

O

X

X

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

X

X

X

X

Ulrika Jörgensen (M)

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

X

X

X

X

Marianne Pettersson (S)

Sofia Nilsson (C)

O

O

Maj Karlsson (V)

O

O

X

O

Åsa Coenraads (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

X

X

O

O

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

O

X

O

O

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

X

X

X

X

Linda Lindberg (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Kristina Axén Olin (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

EXTRA SUPPLEANT

Lena Emilsson (S)

O

O

O

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.