Protokoll utskottssammanträde 2018/19:22

Utbildningsutskottets protokoll 2018/19:22

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:22

DATUM

2019-02-26

TID

11:00–11:20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Fråga om inrättande av en post som andre vice ordförande

Utskottet beslutade att inrätta en post som andre vice ordförande.

SD- ledamöterna reserverade sig mot beslutet och anförde: 

Utbildningsutskottet har idag beslutat att välja en andre vice ordförande. Sverigedemokraterna är av flera skäl starkt kritiska till detta. Inte nog med att övriga partier på ett ytterst odemokratiskt sätt utmanövrerat riksdagens tredje största parti från att vara med i den gängse fördelningen av presidieposter i utskotten, utan nu trixas det på grund av att en överenskommelse över blockgränserna sprängt sönder muren mellan opposition och majoritet.

Vår bestämda uppfattning är att problemet ligger i att dagens ordförande- och viceordförandepost i utskottet tilldelats partier som ingår i samma majoritetskonfiguration. Majoriteten borde därför, istället för att föreslå ytterligare presidieposter, bestämma sig för om det är Socialdemokraterna eller Liberalerna som ska inneha ordförandeskapet i utbildningsutskottet och därefter välja en vice ordförande som företräder oppositionen. Allt annat är oacceptabelt. I det fall Moderaterna under de förutsättningarna vill ha en presidiepost är vi Sverigedemokrater beredda att stödja en moderat företrädare till posten som vice ordförande.

Vi vill också framföra att införandet av en andre vice ordförande är ett rent slöseri med skattemedel. Mot bakgrund av ovanstående yrkade vi således avslag på förslaget att inrätta en andre vice ordförandepost i utbildningsutskottet. Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande, reserverar vi oss mot beslutet och avser inte delta i det beslut som avser val av andre vice ordförande.

V-ledamoten reserverade sig mot beslutet och anförde: 
Med anledning av att Vänsterpartiet inte deltagit i samtalen om utökade presidier och med anledning av att vi inte ser nytta av detta så väljer jag att reservera mig mot beslutet om inrättande av andre vice ordförande i utbildningsutskottet. Jag avser inte delta i det beslut som gäller val av andre vice ordförande.

Val av andre vice ordförande

Utskottet valde Kristina Axén Olin (M) till andre vice ordförande. Detta innebär att utskottets nuvarande vice ordförande kommer att benämnas förste vice ordförande.

SD- och V- ledamöterna deltog inte i beslutet.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:21.

Anmälningar

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2.

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 3.

Studiestöd (UbU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:UbU15.

M-, SD-, C-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

Kommissionens förslag om bestämmelser för att möjliggöra en fortsättning av pågående rörlighet i utbildningssyfte inom programmet Erasmus+ i samband med Förenade kungariket Storbritanniens och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2019) 65.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om:

  • Utskottets möte med deltagarna i Veterandagen, onsdagen den 15 maj 2019, kl. 14.30–15.30 i utbildningsutskottets sessionssal
  • Öppet hus i riksdagen i samarbete med Kulturnatt Stockholm, lördagen den 27 april 2019, kl. 18.00–24.00
  • Seminarium om riksdagen, partierna och EU, onsdagen den 6 mars 2019, kl. 09.00–12.00 i Andrakammarsalen

Övriga frågor

Kristina Axén Olin (M) framförde önskemål om att utskottet får information om metoden lågaffektivt bemötande för att hantera konflikter i skolan.

Ordföranden förklarade att presidiet kommer att bereda frågan.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 5 mars 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Jonas Brynhildsen

Justeras tisdagen den 5 mars 2019

Gunilla Svantorp


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:22

§1-10

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Gunilla Svantorp (S), ordförande

X

Roger Haddad (L), vice ordförande

X

Kristina Axén Olin (M)

X

Pia Nilsson (S)

X

Maria Stockhaus (M)

Patrick Reslow (SD)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Fredrik Christensson (C)

X

Daniel Riazat (V)

X

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

X

Robert Stenkvist (SD)

X

Linus Sköld (S)

Jimmy Loord (KD)

X

Tomas Kronståhl (S)

X

Michael Rubbestad (SD)

X

Gustav Fridolin (MP)

Mats Persson (L)

X

SUPPLEANTER

Roza Güclü Hedin (S)

X

Noria Manouchi (M)

X

Malin Larsson (S)

Jörgen Grubb (SD)

O

Mattias Vepsä (S)

O

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

O

Hans Rothenberg (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Saila Quicklund (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Mats Berglund (MP)

Niels Paarup-Petersen (C)

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Alice Bah Kuhnke (MP)

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.