Protokoll utskottssammanträde 2018/19:23

Försvarsutskottets protokoll 2018/19:23

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:23

DATUM

2019-02-28

TID

10.00–10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelse-verksamhet (FöU5)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:70 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:FöU5.

M-, SD-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:22.

§ 3

EU-frågor

Kansliet informerade om inkomna EU-dokument:

– Rapport från det senaste informella FAC (försvar) mötet. Rapporten finns att läsa på kansliet.

§ 4

Öppet hus

Utskottet beslutade att delta vid Öppet hus i riksdagen lördagen
den 27 april 2019 och Roger Richtoff (SD) anmälde sin medverkan. Övriga intresserade ombads att anmäla sig till kansliet senast
den 5 mars 2019.

§ 5

Avsägelse av ordförande- respektive vice ordförandeskapet i utskottet

Niklas Karlsson (S) avsade sig ordförandeskapet i utskottet och Beatrice Ask (M) avsade sig vice ordförandeskapet i utskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Val av ordförande

Utskottet valde Beatrice Ask (M) till ordförande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Val av vice ordförande

Utskottet valde Niklas Karlsson (S) till vice ordförande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Övriga frågor

Mikael Oscarsson (KD) föreslog att utskottet skulle bjuda in Säpo för att få information om underrättelsehotet m.m. mot Sverige. Frågan skulle beredas i presidiet.

Allan Widman (L) tackade presidiet för gott arbete och önskade de valda fortsatt lycka till i sina nya roller.

§ 9

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 5 mars 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras tisdagen den 5 mars 2019

Beatrice Ask


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2018/19:23

§ 1

§ 2-9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordförande

X

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

X

X

Paula Holmqvist (S)

X

X

Jan R Andersson (M)

X

X

Roger Richtoff (SD)

X

X

Mattias Ottosson (S)

X

X

Daniel Bäckström (C)

O

X

Hanna Gunnarsson (V)

X

X

Pål Jonson (M)

Josef Fransson (SD)

X

X

Kalle Olsson (S)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Alexandra Völker (S)

Allan Widman (L)

X

X

Caroline Nordengrip (SD)

X

X

Elisabeth Falkhaven (MP)

X

X

Alexandra Anstrell (M)

X

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

X

X

Lars Püss (M)

X

X

Heléne Björklund (S)

O

O

Lotta Olsson (M)

Mikael Strandman (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

Yasmine Posio (V)

Anders Hansson (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Paula Bieler (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Annicka Engblom (M)

Lars Andersson (SD)

Sara Seppälä (SD)

O

O

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

X

-

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Marie Axelsson (S)

O

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande