Protokoll utskottssammanträde 2018/19:23

Kulturutskottets protokoll 2018/19:23

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:23

DATUM

Tisdagen den 12 februari 2019

TID

Kl. 11.00–11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2018/19:22 av den 5 februari 2019.

§ 2

Information

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Kulturdepartementet, informerade om aktuella frågor samt besvarade frågor från utskottets ledamöter.

§ 3

Kultur och fritid för barn och unga (KrU8)

Fortsattes behandlingen av motioner om kultur och fritid för barn och unga (jfr prot. 2018/19:21.3).

Ärendet bordlades.

§ 4

Folkbildningsfrågor (KrU9)

Fortsattes behandlingen av motioner om folkbildningsfrågor (jfr prot. 2018/19:22.6).

Ärendet bordlades.

§ 5

Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering

Utskottet beslutade att genomföra en uppföljning av regeringens resultatredovisning på utgiftsområde 17 med fördjupning på tre områden: mål för politiken för litteratur och läsfrämjande, mål för det statliga kulturmiljöarbetet och mål för filmpolitiken (jfr prot. 2018/19:20.3, 2018/19:21.4 och 2018/19:22.3).

§ 6

Överlämnande av motion till skatteutskottet

Utskottet överlämnade motion 2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 51 till skatteutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot yrkandet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Övriga frågor

Ledamoten Anna Sibinska (MP) tog upp frågan om utskottets resor. Presidiet kommer att återkomma i frågan.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 14 februari 2019 kl. 9.30.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Christer Nylander

Bilaga

NärvaroförteckningKULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2018/19:23

– – – §§

1–2

3–8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Christer Nylander (L), ordf.

D

D

Vasiliki Tsouplaki (V), vice ordf.

D

D

Lawen Redar (S)

D

D

Lotta Finstorp (M)

D

D

Hans Hoff (S)

D

D

Annicka Engblom (M)

D

D

Aron Emilsson (SD)

D

D

Lars Mejern Larsson (S)

D

D

Per Lodenius (C)

D

Ann-Britt Åsebol (M)

D

D

Angelika Bengtsson (SD)

D

D

Anna Wallentheim (S)

D

D

Roland Utbult (KD)

D

D

Åsa Karlsson (S)

D

D

Jonas Andersson i Linköping (SD)

D

D

Anna Sibinska (MP)

D

D

Viktor Wärnick (M)

D

D

SUPPLEANTER

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

John Weinerhall (M)

N

N

Caroline Helmersson Olsson (S)

Marta Obminska (M)

Cassandra Sundin (SD)

N

N

Pyry Niemi (S)

Peter Helander (C)

N

D

Jon Thorbjörnson (V)

Ulrika Jörgensen (M)

N

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Petter Löberg (S)

Vakant

Vakant

Maria Arnholm (L)

Michael Rubbestad (SD)

Emma Hult (MP)

Louise Meijer (M)

Charlotte Quensel (SD)

Sara Seppälä (SD)

Bengt Eliasson (L)

Lina Nordquist (L)

Niels Paarup-Petersen (C)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Jimmy Loord (KD)

Michael Anefur (KD)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.