Protokoll utskottssammanträde 2018/19:23

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2018/19:23

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:23

DATUM

2019-03-14

TID

08.00 – 10.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Jordbruks- och fiskeråd 18 mars 2019

Landsbygdsminister Jennie Nilsson med medarbetare lämnade information inför Jordbruks- och fiskerådet den 18 mars 2019.

§ 2

EU:s skogsstrategi

Landsbygdsminister Jennie Nilsson med medarbetare lämnade information om EU:s skogsstrategi.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:21

§ 4

Mot en heltäckande EU-ram för hormonstörande ämnen (MJU10)

Utskottet inledde granskningen av COM(2018) 734.

Ärendet bordlades.

§ 5

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 6

Inkomna skrivelser

Två inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 26 mars 2019 kl. 11.00.

§ 8

Information från Kemikalieinspektionen

Generaldirektör Nina Cromnier med medarbetare lämnade information om myndighetens verksamhet och för myndigheten aktuella frågor.

Vid protokollet

Justeras den 26 mars 2019

Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2018/19:23

§ 1-2

§ 3-7

§ 8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

X

X

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

X

X

X

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

X

X

X

Hanna Westerén (S)

X

X

X

Isak From (S)

X

X

X

John Widegren (M)

X

X

X

Runar Filper (SD)

X

X

X

Magnus Manhammar (S)

X

X

-

Elin Segerlind (V)

X

X

X

Betty Malmberg (M)

X

O

X

Martin Kinnunen (SD)

-

-

-

Malin Larsson (S)

X

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

O

O

Marlene Burwick (S)

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

Mats Nordberg (SD)

X

-

-

Ulrika Heie (C)

-

-

-

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

O

O

X

Marléne Lund Kopparklint (M)

O

X

O

Monica Haider (S)

Vakant (M)

Yasmine Eriksson (SD)

X

X

X

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

O

X

X

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

O

X

X

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lars Püss (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

X

X

X

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2018/19:23

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 12 februari – 11 mars 2019

COM-dokument. (Kommissionens utkast till lagförslag och andra meddelanden från kommissionen inklusive det förberedande arbetet till lagförslag såsom grön- och vitböcker, rapporter m.m.)

Beteckning

Rubrik

COM(2019) 82

Förslag till RÅDETS BESLUT om inlämning, på Europeiska unionens vägnar, av ett förslag om införande av metoxiklor i bilaga A till Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar

COM(2019) 85

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövandet av den befogenhet att anta delegerade akter som getts till kommissionen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter

COM(2019) 86

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövande av delegering av befogenheter till kommissionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20 oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden (EU:s timmerförordning)

COM(2019) 95

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av vattendirektivet (2000/60/EG) och översvämningsdirektivet (2007/60/EG) De andra förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikt De första planerna för hantering av översvämningsrisker

COM(2019) 96

Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i partsmötet för fiskeavtalet för södra Indiska oceanen och om upphävande av beslut 9767/17

COM(2019) 97

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet och om upphävande av beslut 9784/17

COM(2019) 98

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Indiska oceanens tonfiskkommission och om upphävande av beslut 9398/1/14 REV 1

COM(2019) 99

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Fiskeorganisationen för Sydostatlanten och om upphävande av rådets beslut 10127/14

COM(2019) 101

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Kommissionen för bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet och om upphävande av beslut 10124/1/14 REV 1

COM(2019) 102

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del och om upphävande av beslut 9449/1/14 REV 1

COM(2019) 103

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Nordatlantiska laxorganisationen (NASCO) och om upphävande av beslut 9450/1/14 REV 1

COM(2019) 104

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Nordostatlantiska fiskerikommissionen och om upphävande av beslut 9451/1/14 REV 1

COM(2019) 108

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den årliga partskonferensen för konventionen om bevarande och förvaltning av sejresurserna i centrala Berings hav och om upphävande av beslut 9782/17

COM(2019) 109

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis och om upphävande av beslut 10840/14

COM(2019) 111

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten och om upphävande av beslut 10974/1/14 REV 1

COM(2019) 112

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet och om upphävande av beslut 9389/1/14 REV 1

COM(2019) 114

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den utvidgade kommissionen för konventionen för bevarande av sydlig tonfisk (CCSBT) och om upphävande av beslut 10125/14

COM(2019) 115

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Interamerikanska kommissionen för tropisk tonfisk och under partsmötet för avtalet om det internationella programmet för bevarande av delfiner och om upphävande av beslut 10126/14

COM(2019) 123

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2019/124 vad gäller vissa fiskemöjligheter

COM(2019) 190

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om genomförandet av handlingsplanen för den cirkulära ekonomin

Beteckning

Rubrik

C(2019) 11

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 4.3.2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller krav för införsel till unionen av sändningar av vissa djur och varor avsedda att användas som livsmedel

C(2019) 869

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 12.2.2019 om undantagande från unionsfinansiering av vissa utgifter som betalats ut av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu)

C(2019) 1059

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 18.2.2019 om fastställande av förteckningen över territorier och tredjeländer från vilka det är tillåtet att till unionen importera hundar, katter och illrar samt av förlagan till djurhälsointyg för sådan import

C(2019) 1107

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 11.2.2019 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2019) 1423

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 25.2.2019 om fastställande av frågeformulär samt av format och frekvens för de rapporter som ska utarbetas av medlemsstaterna i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852

C(2019) 1492

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 26.2.2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller driften av innovationsfonden

C(2019) 1576

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 21.2.2019 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2019) 1644

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 6.3.2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller åtgärder som antagits av Internationella civila luftfartsorganisationen för övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp för att genomföra en global marknadsbaserad åtgärd

C(2019) 1703

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 25.2.2019 om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i januari 2019

C(2019) 1710

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 7.3.2019 om ändring av bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2011 vad gäller övervakning av koldioxidutsläpp från nya lätta nyttofordon som typgodkänns etappvis

C(2019) 1786

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 8.3.2019 om fastställande av bestämmelser om särskilda krav på utbildning för den personal som utför vissa fysiska kontroller vid gränskontrollstationer

Rådsrapporter

Rapport från möte i Miljörådet den 5 mars 2019

Rapport från rådets möte (miljöministrarna) den 5 mars 2019

Fakta-PM

2018/19:FPM35

Ändring av förordning om Europeiska havs-och fiskerifonden 2014-2020

Samråd

Meddelande om samråd om utvärdering av reglerna om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Meddelande om samråd om utvärdering av europeiska marina övervaknings- och datanätverket (Emodnet)

Samråd om utvärdering av åtgärder för vinsektorn inom den gemensamma jordbrukspolitiken

Färdplaner

Färdplan för utvärdering av direktiv 2008/99/EG om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser

Antagna dokument

Antagna dokument
12-15 november 2018

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.