Protokoll utskottssammanträde 2018/19:23

Skatteutskottets protokoll 2018/19:23

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:23

DATUM

2019-04-23

TID

11.00-11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Ordföranden hälsade Fredrik Odelram som ny föredragande (utbytestjänstgöring, kompetensutbyte) på kansliet särskilt välkommen till dagens sammanträde.

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:22.

§ 2

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 3

Extra vårändringsbudget för 2019 - Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer (SkU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2018/19:73 och motion.

Utskottet justerade yttrande 2018/19:SkU3y.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Avskaffad särskild löneskatt för äldre (SkU18)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:82 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 5

Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2018 (SkU4y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2018/19:75.

Ärendet bordlades.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 25 april 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 25 april 2019SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:23

§ 1–6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Jörgen Hellman (S) ordförande

X

Per Åsling (C) förste vice ordf.

X

Niklas Wykman (M) andre vice ordf.

X

Hillevi Larsson (S)

X

Helena Bouveng (M)

X

Bo Broman (SD)

X

Peter Persson (S)

Tony Haddou (V)

X

Boriana Åberg (M)

David Lång (SD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

Hampus Hagman (KD)

X

Anna Vikström (S)

X

Joar Forssell (L)

X

Eric Westroth (SD)

X

Rebecka Le Moine (MP)

X

Kjell Jansson (M)

X

SUPPLEANTER

Sultan Kayhan (S)

X

Sofia Westergren (M)

X

Erik Ezelius (S)

Jörgen Berglund (M)

Johnny Skalin (SD)

Eva Lindh (S)

Helena Vilhelmsson (C)

Håkan Svenneling (V)

Viktor Wärnick (M)

Dennis Dioukarev (SD)

Laila Naraghi (S)

Vakant

Ola Möller (S)

Mats Persson (L)

Jörgen Grubb (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Anne Oskarsson (SD)

Maria Nilsson (L)

Vakant

Emma Berginger (MP)

Ida Gabrielsson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

Ingemar Nilsson (S)

Nermina Mizimovic (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2019-04-08

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.