Protokoll utskottssammanträde 2018/19:23

Utrikesutskottets protokoll 2018/19:23

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:23

DATUM

2019–02–28

TID

08:00–09:10
09:15–09:40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Arbetet i FN:s säkerhetsråd

Information från kabinettssekreterare Annika Söder, rättschef Elinor Hammarskjöld, departementsråd Efraim Gomez och Johan Sigroth, samtliga från UD.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Information om viss konsulär fråga

Information från kabinettssekreterare Annika Söder och rättschef Elinor Hammarskjöld, från UD.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Val av ordförande

Kenneth G Forslund (S) valdes till ordförande efter att

Hans Wallmark (M) avsagt sig uppdraget som ordförande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Val av vice ordförande

Hans Wallmark (M) valdes till vice ordförande efter att

Kenneth G Forslund (S) avsagt sig uppdraget som vice ordförande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Sammanträdet ajournerades kl. 09:10.

Sammanträdet återupptogs kl. 09:15.

§ 5

Information rörande bibliotekets informationsresurser

Information från Åsa Elfving, Pernille Lehn Bernäng och Francesca Rio, samtliga från Riksdagsbiblioteket.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 6

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:22 och besöksprotokoll 2018/19:8.

§ 7

Kanslimeddelanden

Utskottet informerades om att:
– Biståndsminister Peter Eriksson kommer till utskottet den 2 april
kl. 11:00 för en föredragning om avräkningar från biståndsramen för asylkostnader.
– Kansliet är i kontakt med UD om en föredragning på tjänstemannanivå om Magnistskij-sanktioner. Datum är ännu inte bestämt.
– Kenneth G Forslund (S) kommer att delta i NB8-möte för ordförandena i respektive lands utrikesutskott i Bergen den 11-12 mars.

§ 8

Aktuella EU-frågor

Dokument:

Vidare åtgärd (motsv.):

C(2019) 637

Läggs till handlingarna.

COM(2019) 37

SWD(2019) 12

Läggs till handlingarna.

COM(2019) 22 final

Kansliet föreslår att regeringen kallas för information i samband med överlämning av faktapromemorian.

§ 9

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 14 mars 2019 kl. 08:00.

Vid protokollet

Anne-Charlotte Gramén

Justeras den 14 mars 2019

Kenneth G Forslund
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:23

§ 1-4

§ 5

§ 6-10

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S) (Vice ordförande)*

X

X

X

Hans Wallmark (M) (Ordförande)*

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

X

Markus Wiechel (SD)

Pyry Niemi (S)

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

Håkan Svenneling (V)

X

Margareta Cederfelt (M)

X

X

X

Björn Söder (SD)

Lars Adaktusson (KD)

X

X

Aylin Fazelian (S)

X

X

X

Fredrik Malm (L)

Ludvig Aspling (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

X

Johanna Jönsson (C)

X

X

X

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Anders Österberg (S)

Magdalena Schröder (M)

O

O

X

Jamal El-Haj (S)

O

O

O

Pål Jonson (M)

Lars Andersson (SD)

X

X

X

Adnan Dibrani (S)

Linda Ylivainio (C)

Yasmine Posio (V)

Ann-Sofie Alm (M)

Tobias Andersson (SD)

Emilia Töyrä (S)

Robert Halef (KD)

Lena Rådström Baastad (S)

Joar Forssell (L)

Sara Seppälä (SD)

X

X

X

Maria Gardfjell (MP)

Tobias Billström (M)

Mats Nordberg (SD)

Julia Kronlid (SD)

Tina Acketoft (L)

Robert Hannah (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Magnus Ek (C)

O

O

O

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Sofia Damm (KD)

Abir Al-Sahlani (C)

Jasenko Omanovic (S)

Cecilia Widegren (M)

Hannah Bergstedt (S) Extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

* = Under punkt 3 på agendan valdes Kenneth G Forslund (S) till ordförande och under punkt 4 valdes Hans Wallmark (M) till vice ordförande.

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.