Protokoll utskottssammanträde 2018/19:23

Utbildningsutskottets protokoll 2018/19:23

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:23

DATUM

2019-03-05

TID

11:00–12:10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 § om rådets rekommendation om en övergripande strategi för språkundervisning och språkinlärning

Utskottet överlade med statsrådet Anna Ekström, politiskt sakkunnige Petter Ådahl, ämnesrådet Magnus Härviden, kanslirådet Anders Lindholm och departementssekreteraren Per Rosenblad, samtliga från Utbildningsdepartementet, om rådets rekommendation om en övergripande strategi för språkundervisning och språkinlärning.

Underlag för överläggningen
Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1729-2018/19).

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Rörlighet inom utbildningsområdet är ett prioriterat område för regeringen. Att kunna kommunicera med andra är en nyckel för utbyte med andra länder och regeringen kan därför välkomna rekommendationen och dess syfte att främja språkundervisning och språkinlärning.


Förslaget ligger i linje med ambitionerna i det svenska skolväsendet där språk och språkutveckling betonas såväl i styrdokument som i Skolverkets stödmaterial, inte minst när det gäller flerspråkighet och språkets betydelse för kunskapsutveckling. Regeringen bedömer att SE genom förslaget inte kommer behöva vidta några åtgärder som innebär extra kostnader för statsbudgeten.

Under förutsättning att slutfasen av förhandlingarna inte medför väsentliga förändringar av rekommendationstexten anser regeringen att Sverige bör kunna ställa sig bakom ett antagande av rekommendationen vid rådsmötet i maj.

Utskottet
Ordföranden konstaterade att det finns majoritet i utskottet för regeringens ståndpunkt med tillägget att i regeringens fortsatta arbete skulle formuleringar om att medlemsstaterna uppmanas till åtgärder ersättas med rekommenderas.

Moderaterna och Kristdemokraterna anmälde följande avvikande mening: Den europeiska pelaren för sociala rättigheter är i grunden feltänkt, inte pga. av sakinnehållet utan för att den strider mot subsidiaritetsprincipen. Vår grundinställning är att den sortens frågor ska avgöras på nationell nivå och inte av EU. Trots att det i detta fall rör sig om rekommendationer innebär det en rörelse mot att allt flera av våra välfärdspolitiska frågor kommer att avgöras på EU-nivå.

Vänsterpartiet anmälde följande avvikande mening: Vänsterpartiet ser positivt på satsningar som har i syfte att stärka barns och ungdomars språkkunskaper. Däremot ser vi en rad problem med rådets rekommendationer och den svenska regeringens ställningstagande i frågan. Dels är frågan av den karaktären att det kan anses vara nationell kompetens, dels har den svenska regeringen och riksdagen ännu inte behandlat klart frågan om nationella minoritetsspråk som eventuellt påverkas av denna rekommendation och dessutom har rådet en för snäv syn på vilka språk som ska erbjudas som ”andra” språk.

Liberalerna anmälde följande avvikande mening: Liberalerna välkomnar initiativ som prioriterar satsningar på språkundervisning och exempelvis utbytesperioder under lärarutbildningen. Däremot anser vi att ståndpunkten om kostnader för statsbudgeten riskerar begränsa aktiva åtgärder som kommer att krävas för att genomföra rekommendationerna.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 § om rådets rekommendation om förskoleverksamhet och barnomsorg av hög kvalitet

Utskottet överlade med statsrådet Anna Ekström, politiskt sakkunnige Petter Ådahl, ämnesrådet Magnus Härviden, kanslirådet Anders Lindholm och departementssekreteraren Per Rosenblad, samtliga från Utbildningsdepartementet, om rådets rekommendation om förskoleverksamhet och barnomsorg av hög kvalitet.

Underlag för överläggningen
Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1731-2018/19).

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt
En förskola med hög kvalitet som är tillgänglig, inkluderande och som erbjuds till en rimlig kostnad har länge varit ett prioriterat område för regeringen. Sverige kan välkomna rekommendationen och dess syfte att stödja medlemsstaterna i sina insatser för att förbättra tillgången till och kvaliteten på förskola och annan barnomsorg.

Regeringen bedömer att SE genom förslaget inte kommer behöva vidta några åtgärder som innebär extra kostnader för statsbudgeten.

Under förutsättning att slutfasen av förhandlingarna inte medför väsentliga förändringar av rekommendationstexten anser Regeringen att Sverige bör kunna ställa sig bakom ett antagande av rekommendationen vid rådsmötet i maj.

Utskottet

Ordföranden konstaterade att det finns majoritet i utskottet för regeringens ståndpunkt.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet anmälde följande avvikande mening: Den europeiska pelaren för sociala rättigheter är i grunden feltänkt, inte pga. av sakinnehållet utan för att den strider mot subsidiaritetsprincipen. Vår grundinställning är att den sortens frågor ska avgöras på nationell nivå och inte av EU. Trots att det i detta fall rör sig om rekommendationer innebär det en rörelse mot att allt flera av våra välfärdspolitiska frågor kommer att avgöras på EU-nivå.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Information om konsekvenser och åtgärder inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde med anledning av Storbritanniens utträde ur EU

Statsrådet Anna Ekström, politiskt sakkunnige Petter Ådahl, ämnesrådet Magnus Härviden, kanslirådet Anders Lindholm och departementssekreteraren Per Rosenblad, samtliga från Utbildningsdepartementet, informerade om konsekvenser och åtgärder inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde med anledning av Storbritanniens utträde ur EU.

Fråga om förstelärare i utanförskapsområden

Statsrådet Anna Ekström, Utbildningsdepartementet, informerade om statsbidrag för förstelärare i utanförskapsområden.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:22.

Anmälningar

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2.

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 3.

Utskottet tog del av EU-planeringen för våren 2019.

Förskolan (UbU7)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:UbU7.

M-, SD-, C-, V-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

C- och L- ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

Grundläggande om utbildningen (UbU8)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

Veteranföreningens utskottsbesök, onsdagen den 15 maj 2019

Utskottet beslutade att ta emot deltagare från Veteranföreningen, onsdagen den 15 maj 2019, kl. 14.30-15.30.

Öppet hus i riksdagen i samband med Kulturnatt Stockholm, lördagen den 27 april 2019

Utskottet beslutade att delta i Öppet hus i riksdagen i samband med Kulturnatt Stockholm, lördagen den 27 april 2019.

Övriga frågor

Ledamöterna från Liberalerna föreslog att Skolinspektionen skulle bjudas in till utskottet för att informera om uppföljning av myndighetens granskningar. Ordföranden konstaterade att presidiet kommer att bereda frågan.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 7 mars 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras torsdagen den 7 mars 2019

Gunilla Svantorp


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:23

§ 1-4

§ 5-7

§ 8

§ 9-13

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Gunilla Svantorp (S), ordförande

X

X

X

X

Roger Haddad (L), förste vice ordförande

X

X

X

X

Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande

X

X

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

X

X

Maria Stockhaus (M)

X

X

X

X

Patrick Reslow (SD)

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

X

X

Fredrik Christensson (C)

X

X

O

X

Daniel Riazat (V)

X

X

X

X

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

X

X

X

X

Robert Stenkvist (SD)

X

X

X

X

Linus Sköld (S)

X

X

X

X

Jimmy Loord (KD)

X

X

X

X

Tomas Kronståhl (S)

X

X

X

X

Michael Rubbestad (SD)

X

X

X

Gustav Fridolin (MP)

X

X

X

X

Mats Persson (L)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Roza Güclü Hedin (S)

O

O

O

O

Noria Manouchi (M)

O

O

O

O

Malin Larsson (S)

Jörgen Grubb (SD)

X

X

X

X

Mattias Vepsä (S)

O

O

O

O

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

O

O

O

O

Hans Rothenberg (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Saila Quicklund (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Mats Berglund (MP)

Niels Paarup-Petersen (C)

O

O

X

O

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Alice Bah Kuhnke (MP)

Åsa Lindestam (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.