Protokoll utskottssammanträde 2018/19:24

Civilutskottets protokoll 2018/19:24

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:24

DATUM

2019-05-07

TID

11.00–12:00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:23.

§ 2

§ 3

§ 4

Beslut om överläggning med regeringen

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att
begära överläggning med företrädare för regeringen om kommissionens förslag till revidering av motorfordonsförsäkringsdirektivet, COM(2018) 336.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Överläggning med Justitiedepartementet

Utskottet överlade med statssekreterare Catharina Espmark om
kommissionens förslag till revidering av motorförsäkringsdirektivet, COM(2018) 336.

Underlaget utgjordes av en översänd promemoria (dnr 2279-2018/19).

Regeringens ståndpunkt framgick av promemorian.

Ordföranden konstaterade att det i utskottet fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt.

Vid överläggningen närvarade Caroline Jender Pamrin från EU-nämndens kansli.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Riksdagens skrivelser till regeringen – Åtgärder under 2018

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2018/19:75.

Utskottet justerade yttrande 2018/19:CU1y.

§ 5

§ 6

Vårändringsbudget för 2019

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2018/19:99 och motioner.

Ärendet bordlades.

Årsredovisning för staten 2018

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2018/19:101.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

§ 7

§ 8

Utskottets arbetsformer

Utskottets arbetsformer diskuterades.

Kanslimeddelanden

§ 9

Övriga frågor

Ledamöter som önskar delta vid mötet med veteranföreningen den 15 maj ombads att meddela detta till kansliet senast torsdag den 9 maj.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 9 maj 2019 kl. 9.30.

Vid protokollet

Justeras den 9 maj 2019

Emma Hult


CIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2018/19:24

§ 1-9

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Hult (MP), ordf.

X

Larry Söder (KD), vice ordf.

X

Johan Löfstrand (S)

X

Mats Green (M)

X

Elin Lundgren (S)

X

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

X

Mikael Eskilandersson (SD)

X

Leif Nysmed (S)

X

Ola Johansson (C)

X

Momodou Malcolm Jallow (V)

X

Lars Beckman (M)

X

Roger Hedlund (SD)

X

Sanne Lennström (S)

X

Joakim Järrebring (S)

X

Robert Hannah (L)

-

Angelica Lundberg (SD)

X

David Josefsson (M)

X

SUPPLEANTER

Ola Möller (S)

O

Maria Stockhaus (M)

Lena Rådström Baastad (S)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Linda Lindberg (SD)

Hillevi Larsson (S)

Martina Johansson (C)

Jon Thorbjörnson (V)

O

Ulrika Heindorff (M)

Yasmine Eriksson (SD)

Patrik Lundqvist (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Denis Begic (S)

Johan Pehrson (L)

Cassandra Sundin (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Juno Blom (L)

Bengt Eliasson (L)

Emma Berginger (MP)

Jennie Åfeldt (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Alireza Akhondi (C)

Maj Karlsson (V)

Hampus Hagman (KD)

Michael Anefur (KD)

Henrik Edin (L)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.