Protokoll utskottssammanträde 2018/19:24

Justitieutskottets protokoll 2018/19:24

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:24

DATUM

2019-04-04

TID

10.00-10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att prao-eleverna Anton Rask och Freja Hahn Linusson fick närvara vid sammanträdet.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:23.

§ 3

Straffrättsliga frågor (JuU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2018.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:JuU11.

S-, M-, SD-, C-, V-, KD-, L- och MP-ledamöterna anmälde reservationer.

S-, SD-, V- och MP-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 4

Våldsbrott och brottsoffer (JuU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2018.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:JuU14.

S-, M-, SD-, C-, V-, KD-, L- och MP-ledamöterna anmälde reservationer.

C- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 5

Ett EU som skyddar: ett initiativ för att utsträcka Europeiska åklagarmyndighetens befogenheter till att även omfatta gränsöverskridande terroristbrott (JuU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av att granska kommissionens meddelande COM(2018) 641.

Utskottet justerade utlåtande 2018/19:JuU19.

M-, SD-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 6

Polisfrågor (JuU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2018.

Ärendet bordlades.

§ 7

Kriminalvårdsfrågor (JuU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2018.

Ärendet bordlades.

§ 8

Genomförande av barnrättsdirektivet och några andra straffprocessuella frågor (JuU21)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:71 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 9

En modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden (JuU22)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:66.

Ärendet bordlades.

§ 10

Verksamheten i Europeiska unionen under 2018

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet

över skrivelse 2018/19:115 och ett motionsyrkande som berör justitieutskottets beredningsområde.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 11

Nästa sammanträde

Torsdagen den 11 april 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 11 april 2019

Fredrik Lundh SammeliJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:24

§ 1-11

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

X

Johan Forssell (M)

X

Petter Löberg (S)

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

-

Adam Marttinen (SD)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Johan Hedin (C)

-

Linda Westerlund Snecker (V)

X

Louise Meijer (M)

X

Katja Nyberg (SD)

X

Joakim Sandell (S)

X

Carina Ödebrink (S)

X

Juno Blom (L)

X

Henrik Vinge (SD)

X

Rasmus Ling (MP)

-

Ingemar Kihlström (KD)

X

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

O

Sten Bergheden (M)

Hans Hoff (S)

Josefin Malmqvist (M)

X

Richard Jomshoff (SD)

Serkan Köse (S)

Jonny Cato Hansson (C)

X

Jessica Thunander (V)

Arin Karapet (M)

Alexandra Anstrell (M)

Fredrik Lindahl (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Johan Pehrson (L)

Jennie Åfeldt (SD)

Karolina Skog (MP)

X

Noria Manouchi (M)

Lars Andersson (SD)

Clara Aranda (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Pernilla Stålhammar (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Lars Thomsson (C)

Mattias Ottosson (S)

Henrik Edin (L)

Mattias Vepsä (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2019-04-03

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.