Protokoll utskottssammanträde 2018/19:24

Kulturutskottets protokoll 2018/19:24

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:24

DATUM

Torsdagen den 14 februari 2019

TID

Kl. 09.30–09.45

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2018/19:23 av den 12 februari 2019.

§ 2

Kultur och fritid för barn och unga (KrU8)

Fortsattes behandlingen av motioner om kultur för barn och unga
(jfr prot. 2018/19:21.3 och 2018/19:23.3).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2018/19:KrU8 justerades.

M-, SD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Folkbildningsfrågor (KrU9)

Fortsattes behandlingen av motioner om folkbildningsfrågor (jfr prot. 2018/19:22.6 och 2018/19:23.4).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2018/19:KrU9 justerades.

M-, SD-, C-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

Kulturarvsfrågor (KrU7)

Utskottet behandlade motioner om kulturarvsfrågor.

Ärendet bordlades.

§ 5

Val av ordförande i utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp

Utskottet valde, enhälligt, Lars Mejern Larsson (S) till ordförande i utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp (jfr prot. 2018/19:20.3, 2018/19:21.4, 2018/19:22.3 och 2018/19:23.5).

§ 6

Övriga frågor

Utskottet beslutade att ha en sammankomst utanför ordinarie sammanträde i juni 2019.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 28 februari 2019 kl. 09.30.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Christer Nylander

Bilaga

NärvaroförteckningKULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2018/19:24

– – – §§

1–2

3–7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Christer Nylander (L), ordf.

D

D

Vasiliki Tsouplaki (V), vice ordf.

D

D

Lawen Redar (S)

D

D

Lotta Finstorp (M)

D

D

Hans Hoff (S)

D

D

Annicka Engblom (M)

D

D

Aron Emilsson (SD)

D

D

Lars Mejern Larsson (S)

D

D

Per Lodenius (C)

D

D

Ann-Britt Åsebol (M)

D

Angelika Bengtsson (SD)

N

N

Anna Wallentheim (S)

D

D

Roland Utbult (KD)

D

D

Åsa Karlsson (S)

D

D

Jonas Andersson i Linköping (SD)

D

D

Anna Sibinska (MP)

D

D

Viktor Wärnick (M)

D

D

SUPPLEANTER

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

John Weinerhall (M)

D

N

Caroline Helmersson Olsson (S)

Marta Obminska (M)

Cassandra Sundin (SD)

D

D

Pyry Niemi (S)

Peter Helander (C)

Jon Thorbjörnson (V)

Ulrika Jörgensen (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Petter Löberg (S)

Vakant

Linus Sköld (S)

Maria Arnholm (L)

Michael Rubbestad (SD)

Emma Hult (MP)

Louise Meijer (M)

Charlotte Quensel (SD)

Sara Seppälä (SD)

Bengt Eliasson (L)

Lina Nordquist (L)

Niels Paarup-Petersen (C)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Jimmy Loord (KD)

Michael Anefur (KD)

Mats Berglund (MP)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.