Protokoll utskottssammanträde 2018/19:24

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2018/19:24

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:24

DATUM

2019-03-26

TID

11.00 – 12.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollen 2018/19:22 och 23.

§ 2

Naturvård och biologisk mångfald (MJU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om naturvård och biologisk mångfald.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:MJU9 efter vissa ändringar.

S-, M-, SD-, C-, V-, KD-, L- och MP-ledamöterna anmälde reservationer. C- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Kommissionens meddelande om en EU-ram för hormonstörande ämnen (MJU10)

Utskottet fortsatte granskningen av COM(2018) 734.

Utskottet justerade utlåtande 2018/19:MJU10 efter vissa ändringar.

§ 4

Information om arbetet med utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget och dess slutbetänkande Biojet för flyget (SOU 2019:11)

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin med medarbetare informerade om arbetet med utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget och dess slutbetänkande Biojet för flyget (SOU 2019:11).

§ 5

Djurskydd (MJU11)

Utskottet behandlade motioner om djurskydd.

Ärendet bordlades.

§ 6

Livsmedelspolitik (MJU12)

Utskottet behandlade motioner om livsmedelspolitik

Ärendet bordlades.

§ 7

Utskottets arbetsplan och kommande sammanträde

En reviderad arbetsplan för den återstående delen av våren 2019 anmäldes och lämnades utan erinran.

Kanslichefen meddelade att sammanträdet tisdagen den 2 april 2019 ställs in.

§ 8

Inkomna skrivelser

–

Två inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 9

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 28 mars 2019 kl. 10.15 i trafikutskottets sessionssal RÖ7-23.

Vid protokollet

Justeras den 4 april 2019

Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2018/19:24

§ 1-3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7-9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

X

X

X

X

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

X

X

X

X

X

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

X

X

-

X

X

Hanna Westerén (S)

X

X

X

X

X

Isak From (S)

X

X

X

X

X

John Widegren (M)

X

X

X

X

X

Runar Filper (SD)

O

O

X

X

X

Magnus Manhammar (S)

X

X

X

X

X

Elin Segerlind (V)

X

X

X

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

X

X

X

Martin Kinnunen (SD)

-

-

-

-

-

Malin Larsson (S)

X

X

X

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

O

O

X

X

-

Marlene Burwick (S)

X

X

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

X

X

Mats Nordberg (SD)

X

X

-

-

-

Ulrika Heie (C)

X

O

X

X

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

O

O

O

O

O

Marléne Lund Kopparklint (M)

Monica Haider (S)

Vakant (M)

Yasmine Eriksson (SD)

X

X

X

X

X

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

O

X

-

-

-

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

X

X

X

X

X

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

X

X

O

O

X

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lars Püss (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

O

O

O

O

O

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.