Protokoll utskottssammanträde 2018/19:24

Näringsutskottets protokoll 2018/19:24

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:24

DATUM

2019-03-05

TID

11.00–11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:23.

§ 2

Riksdagens EU-samordning

Sekretariatschef Tuula Zetterman och riksdagens representant i Bryssel Livia Spada, EU-samordningen, lämnade information om verksamheten.

§ 3

Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB (NU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:40 om återköpsprogram av aktier i Telia Company AB och motioner.

Utskottet beslutade att bereda försvarsutskottet tillfälle att senast tisdagen den 26 mars kl. 12.00 yttra sig över de motioner som väckts med anledning av proposition 2018/19:40 Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB i de delar som berör försvarsutskottets beredningsområde.

Ärendet bordlades.

§ 4

Kommissionens förslag om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller sysselsättningsinitiativet för unga

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag COM(2019) 55.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 5

Utskottets utrikes resor

Utskottet informerades om planerade tidpunkter för utrikes resor.

Ärendet bordlades.

§ 6

Deltagare Nordiska rådets dialogmöte om EU:s energipolitik

Utskottet beslutade att delta med ledamöterna Monica Haider (S) och Lotta Olsson (M).

§ 7

Fråga om deltagande i Öppet hus i riksdagen

Utskottet informerades om Öppet hus i riksdagen lördagen den 27 april 2019.

Ärendet bordlades.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 7 mars 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 7 mars 2019

Carl-Oskar Bohlin


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:24

§ 1

§ 2-3

§ 4-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Carl-Oskar Bohlin (M), ordf.

X

X

X

Helene Hellmark Knutsson (S), v. ordf.

X

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

X

Monica Haider (S)

X

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

Birger Lahti (V)

X

X

O

Lotta Olsson (M)

X

X

Tobias Andersson (SD)

X

X

X

Mathias Tegnér (S)

X

X

X

Camilla Brodin (KD)

X

X

Åsa Eriksson (S)

Arman Teimouri (L)

X

X

X

Eric Palmqvist (SD)

X

X

X

Lorentz Tovatt (MP)

X

X

X

Annika Qarlsson (C)

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

X

X

Vakant (M)

Vakant (S)

Saila Quicklund (M)

Charlotte Quensel (SD)

Gunilla Svantorp (S)

Peter Helander (C)

X

X

X

Lorena Delgado Varas (V)

O

O

X

Jörgen Warborn (M)

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

Vakant (KD)

Joakim Sandell (S)

Helena Gellerman (L)

Matheus Enholm (SD)

Elisabeth Falhaven (MP)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

Åsa Hartzell (M)

O

O

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.