Protokoll utskottssammanträde 2018/19:24

Skatteutskottets protokoll 2018/19:24

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:24

DATUM

2019-04-25

TID

10.00-10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Ordföranden hälsade Viktor Wärnick (M) särskilt välkommen till dagens sammanträde.

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:23.

§ 2

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om Skillnad på marginalen – en ESO-rapport om reformerad inkomstbeskattning 2019:3 samt om ett kommande ESO seminarium om En suverän skattepolitik? EU rättens betydelse för den svenska lagstiftningen den 15 maj.

§ 3

Utökade möjligheter för Skatteverket att bekämpa brott (SkU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:12.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SkU16.

§ 4

Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag (SkU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:54 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SkU17.

V- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 5

Granskning av meddelande om ett förändrat beslutsfattande för EU:s skattepolitik (SkU24)

Utskottet fortsatte granskningen av COM(2019) 8.

Utskottet justerade utlåtande 2018/19:SkU24.

§ 6

Övriga frågor

Kanslichefen informerade om att representanter för EU-samordningen kommer till sammanträdet den 9 maj och informerar om riksdagens representant i Bryssel.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 7 maj 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 7 maj 2019SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:24

§ 1

§ 2-7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Jörgen Hellman (S) ordförande

X

X

Per Åsling (C) förste vice ordf.

X

X

Niklas Wykman (M) andre vice ordf.

X

X

Hillevi Larsson (S)

X

X

Helena Bouveng (M)

X

X

Bo Broman (SD)

X

X

Peter Persson (S)

Tony Haddou (V)

X

X

Boriana Åberg (M)

David Lång (SD)

X

X

Patrik Lundqvist (S)

X

X

Hampus Hagman (KD)

X

X

Anna Vikström (S)

X

Joar Forssell (L)

X

X

Eric Westroth (SD)

X

X

Rebecka Le Moine (MP)

X

X

Kjell Jansson (M)

X

X

SUPPLEANTER

Sultan Kayhan (S)

X

X

Sofia Westergren (M)

Erik Ezelius (S)

Jörgen Berglund (M)

Johnny Skalin (SD)

Eva Lindh (S)

Helena Vilhelmsson (C)

Håkan Svenneling (V)

Viktor Wärnick (M)

X

X

Dennis Dioukarev (SD)

Laila Naraghi (S)

Vakant

Ola Möller (S)

Mats Persson (L)

Jörgen Grubb (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Anne Oskarsson (SD)

Maria Nilsson (L)

Vakant

Emma Berginger (MP)

Ida Gabrielsson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

Ingemar Nilsson (S)

Nermina Mizimovic (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2019-04-08

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.