Protokoll utskottssammanträde 2018/19:24

Socialutskottets protokoll 2018/19:24

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:24

DATUM

2019-04-02

TID

11.00–11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att ledamöter och tjänstemän från social-försäkringsutskottet fick närvara på sammanträdet under punkten 1. Deltagare se bilaga 2.

§ 2

Information från Rättsmedicinalverket

Generaldirektör Lars Werkström med medarbetare presenterade yttrandet till regeringen ang. medicinska åldersbedömningar. Deltagare, se bilaga 3.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:23.

§ 4

Socialtjänst- och barnfrågor (SoU9)

Utskottet behandlade motioner om socialtjänst- och barnfrågor.


Ärendet bordlades.

§ 5

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 6

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 4 anmäldes.

§ 7

Övriga frågor

Kanslichefen informerade om ett besök den 24 april av en delegation från ett delstatsparlament i Australien. Utskottet beslutade att Lena Emilsson (S), Camilla Waltersson Grönvall (M), Johan Hultberg (M) och Pia Steensland (KD) deltar vid besöket.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdag den 4 april 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 4 april 2019


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

protokoll. 2018/19:24

§ 1-8

§

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD, ordf.

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Johan Hultberg (M)

X

Per Ramhorn (SD)

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

Anders W Jonsson (C)

O

Karin Rågsjö (V)

X

Ulrika Heindorff (M)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

Yasmine Bladelius (S)

Dag Larsson (S)

X

Lina Nordquist (L)

X

Christina Östberg (SD)

Pernilla Stålhammar (MP)

X

Michael Anefur (KD)

X

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

X

Ulrika Jörgensen (M)

X

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

X

Marianne Pettersson (S)

Sofia Nilsson (C)

X

Maj Karlsson (V)

O

Åsa Coenraads (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

O

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

O

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

Linda Lindberg (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Kristina Axén Olin (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Vakant (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

EXTRA SUPPLEANT

Lena Emilsson (S)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.