Protokoll utskottssammanträde 2018/19:24

Utbildningsutskottets protokoll 2018/19:24

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:24

DATUM

2019-03-07

TID

10:00–11:15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Information om EU-samarbetet inom utbildning

Utbildningsrådet Åsa Petri från Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen och departementssekreteraren Moa Ageberg från Utbildningsdepartementet, informerade om EU-samarbetet inom utbildning.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:23.

Lärare och elever (UbU9)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

Övergripande skolfrågor (UbU10)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

Övriga frågor

Ordföranden föreslog att utskottet får en presentation av förslaget till en Nationell biblioteksstrategi.

Ledamöterna från Moderaterna framförde önskemål om att utskottet får information om de nationella idrottsutbildningarna (NIU).

Ordföranden konstaterade att presidiet kommer att bereda frågorna.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 12 mars 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras tisdagen den 12 mars 2019

Gunilla Svantorp


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:24

§ 1

§ 2

§ 3-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Gunilla Svantorp (S), ordförande

X

X

X

Roger Haddad (L), förste vice ordförande

X

X

X

Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande

X

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

X

Maria Stockhaus (M)

X

X

X

Patrick Reslow (SD)

X

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

X

Fredrik Christensson (C)

X

X

X

Daniel Riazat (V)

X

X

X

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

X

X

X

Robert Stenkvist (SD)

X

O

O

Linus Sköld (S)

X

X

X

Jimmy Loord (KD)

X

X

X

Tomas Kronståhl (S)

Michael Rubbestad (SD)

X

X

Gustav Fridolin (MP)

X

X

X

Mats Persson (L)

X

X

X

SUPPLEANTER

Roza Güclü Hedin (S)

X

X

X

Noria Manouchi (M)

O

O

O

Malin Larsson (S)

Jörgen Grubb (SD)

O

X

X

Mattias Vepsä (S)

O

O

O

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

O

O

O

Hans Rothenberg (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Saila Quicklund (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Mats Berglund (MP)

Niels Paarup-Petersen (C)

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Alice Bah Kuhnke (MP)

Åsa Lindestam (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.