Protokoll utskottssammanträde 2018/19:25

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2018/19:25

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:25

DATUM

2019-03-26

TID

11.00–11.34

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:24.

§ 2

Utkast till rådsslutsatser om lönegapet och åtgärder för att förbättra balans mellan arbete och privatliv

Utskottet överlade med statsrådet Åsa Lindhagen, Arbetsmarknadsdepartementet, om utkast till rådsslutsatser om lönegapet och åtgärder för att förbättra balans mellan arbete och privatliv (Dok.nr 6656/19).

Underlaget utgjordes av Regeringskansliets överläggningspromemoria (dnr 1942-2018/19). Se bilaga 2.

Samtliga ledamöter delade regeringens ståndpunkt.

Vid överläggningen närvarade tjänstemän från Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet samt Kanja Berg från EU-nämndens kansli.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Riksrevisionens rapport om arbetslöshetskassorna, IAF och arbetslöshetsförsäkringen (AU11)

Utskottet behandlande skrivelse 2018/19:51

Ärendet bordlades.

§ 4

FN:s kvinnokommission i New York den 11–15 mars 2019

Patrik Björck (S) och Gulan Avci (L) återrapporterade från FN:s kvinnokommission i New York den 11–15 mars 2019.

§ 5

Kanslimeddelanden

  • Kanslichefen anmälde nya ärenden på sammanträdesplanen.
  • Kanslichefen informerade om utskottsbesök från Veteranföreningens årsmöte som äger rum onsdagen den
    15 maj 2019 kl. 14.30-15.30.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den

4 april 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 4 april 2019

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:25

§1-2

§3-6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Johansson (S), ordf.

X

X

Gulan Avci (L), förste vice ordf.

X

X

Erik Bengtzboe (M), andre vice ordf.

X

X

Patrik Björck (S)

X

X

Saila Quicklund (M)

X

X

Magnus Persson (SD)

X

X

Helén Pettersson (S)

X

X

Martin Ådahl (C)

O

X

Ali Esbati (V)

X

X

Ellen Juntti (M)

Ebba Hermansson (SD)

X

X

Johan Andersson (S)

Sofia Damm (KD)

O

X

Serkan Köse (S)

Alexander Christiansson (SD)

X

X

Leila Ali-Elmi (MP)

X

X

Maria Nilsson (L)

X

X

SUPPLEANTER

Johanna Haraldsson (S)

X

X

Hanif Bali (M)

Marianne Pettersson (S)

X

X

Josefin Malmqvist (M)

Henrik Vinge (SD)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Alireza Akhondi (C)

Ciczie Weidby (V)

X

X

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sara Seppälä (SD)

Patrik Engström (S)

Désirée Pethrus (KD)

X

Kadir Kasirga (S)

Juno Blom (L)

Sven-Olof Sällström (SD)

Rebecka Le Moine (MP)

Lars Beckman (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Linda Lindberg (SD)

Roger Haddad (L)

Robert Hannah (L)

Vakant (MP)

Annika Qarlsson (C)

X

Christina Höj Larsen (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

EXTRA SUPPLEANTER

Johanna Rantsi (M)

X

X

Henrik Edin (L)

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2018/19:25

Promemoria

2019-03-20

S2019/

Socialdepartementet

Jämställdhetsenheten


Arbetsmarknadsutskottet Diarienummer: 1942-2018/19

Överläggningspromemoria till arbetsmarknadsutskottet om utkast till rådslutsatser för lönegapet och åtgärder för att förbättra balans mellan arbete och privatliv

Dokument:

6656/19 Utkast till rådslutsatser för lönegapet och åtgärder för att förbättra balans mellan arbete och privatliv.

Tidigare dokument: -

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: -

Tidigare behandlad vid möte med arbetsmarknadsutskottet: -

  • Bakgrund

Utöver rådsslutsatserna kommer jämställdhet på arbetsmarknaden att diskuteras vid ett flertal tillfällen under Rumäniens ordförandeskap i Europeiska unionens råd. Vid det informella ministermötet mellan arbetsmarknads- och socialministrarna den 10–11 april i Bukarest är temat öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Lönegapet har även fått förstärkt fokus i och med den handlingsplan mot lönegapet som kommissionen presenterade den 20 november 2017.

Utkast till rådslutsatser riktar sig till medlemsstaterna och kommissionen. I utkastet framhålls att det genomsnittliga lönegapet i EU fortfarande är 16 procent och har sin grund i en mängd faktorer såsom ojämställd fördelning av obetalt omsorgsarbete, könssegregation i utbildning och på

arbetsmarknaden, inklusive större svårigheter för kvinnor att nå ledande positioner, samt diskriminering.

I slutsatserna uppmärksammas behovet av att säkerställa den rättsliga tillämpningen av principen om lika lön för likvärdigt arbete, att flickor och pojkar såväl som kvinnor och män ska ges samman möjligheter att välja inriktning på sin utbildning och karriär fritt från könsstereotyper. Vidare framgår att åtgärder krävs för att alla ska ges möjlighet att uppnå balans mellan arbete och privatliv, till exempel genom att pappor bör ges samma möjlighet att ta ut föräldraledighet och att fler barn ska ha tillgång till barnomsorg, i enlighet med Barcelonamålen.

  • Regeringens ståndpunkt

Regeringen välkomnar utkastet till rådslutsatser, som tar upp flera för jämställdheten viktiga ämnen, så som underliggande faktorer för lönegapet och mäns roll och ansvar för omsorg och hemarbete, för att uppnå jämställdhet.

Regeringen välkomnar att rådslutsatserna uppmanar kommissionen att anta en ny jämställdhetsstrategi efter 2019. Det är också positivt att rådslutsatserna belyser stärkt jämställdhetsintegrering inom samtliga politikområden.

Det är viktigt att män och pojkar involveras i initiativ på jämställdhetsområdet så att dessa inte enbart riktar sig till kvinnor och flickor.

Regeringen vill värna skrivningar i rådslutsatserna vad gäller uppmaningar till kommissionen att leva upp till sitt åtagande om jämställdhetsintegrering av centrala processer av sitt arbete. Regeringen vill att rådslutsatserna antas med ett starkt jämställdhetsbudskap.

2 (2)

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.