Protokoll utskottssammanträde 2018/19:25

Försvarsutskottets protokoll 2018/19:25

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:25

DATUM

2019-03-14

TID

10.00–11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Presentation av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM)

Generaldirektör Christina Malm och avdelningschef Bengt Forssten informerade om myndigheten och dess verksamhet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Presentation av Skogsbrandsutredningen och av MSB:s uppdrag om behoven av förstärkt kapacitet avseende materiel, personalförsörjning och flygkapacitet

Utredaren Jan-Åke Björklund och sekreteraren Maria Kaiser, båda från 2018 års skogsbrandsutredning samt generaldirektör Dan Eliasson och avdelningscheferna Annelie Bergholm Söder och Cecilia Looström, alla från MSB presenterade utredningen Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7) och MSB:s uppdrag om behoven av förstärkt kapacitet avseende materiel, personalförsörjning och flygkapacitet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Vissa frågor om Försvarsmaktens personal (FöU8)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Civilt försvar och krisberedskap (FöU7)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Militära frågor (FöU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB

Utskottet behandlade fråga om yttrande till näringsutskottet över proposition 2018/19:40 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Kommissionens förslag om ändring av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2019) 125.

Utskottet beslutade att begära information om regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan.

Ärendet bordlades.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:24.

§ 9

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 10

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om att Säpo kommer till utskottet den 2 maj 2019 för att informera om underrättelsehotet m.m. mot Sverige.

§ 11

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 26 mars 2019 kl.11.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras tisdagen den 26 mars 2019

Beatrice Ask


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:25

§ 1-11

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordförande

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

X

Paula Holmqvist (S)

Jan R Andersson (M)

X

Roger Richtoff (SD)

X

Mattias Ottosson (S)

X

Daniel Bäckström (C)

X

Hanna Gunnarsson (V)

X

Pål Jonson (M)

X

Josef Fransson (SD)

X

Kalle Olsson (S)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Alexandra Völker (S)

Allan Widman (L)

X

Caroline Nordengrip (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

X

Alexandra Anstrell (M)

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

Lars Püss (M)

O

Heléne Björklund (S)

X

Lotta Olsson (M)

Mikael Strandman (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

Yasmine Posio (V)

Anders Hansson (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Paula Bieler (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Annicka Engblom (M)

Lars Andersson (SD)

Sara Seppälä (SD)

X

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Marie Axelsson (S)

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.